Strategi för statliga arbetsgivare

Den statliga arbetsgivarpolitiken är ett viktigt instrument för att såväl stödja effektiva verksamheter som att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning. Strategin för statliga arbetsgivare är ett värdefullt verktyg i vårt utvecklingsarbete.

En väl fungerande statsförvaltning är avgörande för ett demokratiskt samhälle. Statliga myndigheter utgör viktiga funktioner för övriga samhällssektorer och för Sveriges utveckling.

Under senare år har förändringstakten och komplexiteten i samhället ökat. Detta ställer höga krav på en stabil och utvecklingsinriktad statsförvaltning, som präglas av en god förvaltningskultur. En tydlig statstjänstemannaroll är också en förutsättning för att kunna genomföra demokratiskt fattade beslut som kommer medborgarna till del.

Som statliga arbetsgivare har vi många likheter men vi skiljer oss också åt vad gäller verksamhet och storlek. Det gemensamma målet är att bidra till en positiv samhällsutveckling, som bygger på öppenhet, transparens och ansvarstagande.

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen ger statliga arbetsgivare stor frihet både enskilt och tillsammans att utforma och utveckla arbetsgivarpolitiken. Den statliga arbetsgivarpolitiken är ett viktigt instrument för att såväl stödja effektiva verksamheter som att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning. Strategin för statliga arbetsgivare är ett värdefullt verktyg i vårt utvecklingsarbete.

Gemensam vision: "Arbetsgivare för framtiden - statens kompetens utvecklar samhället."

I en omvärld med hög förändringstakt är strategins vision en ledstjärna som visar vart vi som statliga arbetsgivare är på väg. 

Det viktiga samhällsuppdraget gör att statliga arbetsgivare måste attrahera, behålla och utveckla den kompetens som gör det möjligt att uppnå vår gemensamma vision: Arbetsgivare för framtiden - statens kompetens utvecklar samhället.

Tre gemensamma målbilder

Vår gemensamma färdriktning utgörs av strategins tre målbilder – Attraktiv arbetsgivareLedarskap samt Utveckling och innovation – som är kärnan i utvecklingen och samordningen av den statliga arbetsgivarpolitiken. Till varje målbild hör delstrategier som beskriver vad statliga arbetsgivare var och en för sig och tillsammans ska arbeta med för att nå målbilderna.

Gå direkt till respektive målbild

Läs mer om målbilden Attraktiv arbetsgivare: Vi attraherar den kompetens vi behöver

Läs mer om målbilden Ledarskap: Våra ledare tar ansvar för och driver verksamhetens utveckling

Läs mer om målbilden Utveckling och innovation: Våra organisationer möter framtida utmaningar och förändrade förutsättningar

 

Målbild Attraktiv arbetsgivare: Vi attraherar den kompetens vi behöver

En förutsättning för effektiva statliga verksamheter är förmågan att attrahera och behålla nyckelkompetens både nationellt och internationellt. Efterfrågan på kompetens förändras och konkurrensen om arbetskraften ökar. Statliga arbetsgivare ska främja ett längre arbetsliv som både börjar tidigare och sträcker sig längre upp i åldern än idag. Detta stöds genom hållbara, inkluderande och attraktiva arbetsplatser.

Delstrategi: Vårt samhällsuppdrag gör att vi attraherar, behåller och utvecklar rätt kompetens samt möjliggör ett hållbart arbetsliv

Vi arbetar gemensamt för att framhålla de statliga verksamheternas samhällsnyttiga uppdrag med arbetsplatser där medarbetare och ledare tillsammans arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. 

Att säkra kompetensförsörjningen på en konkurrensutsatt och internationell arbetsmarknad är avgörande för att kunna utföra uppdraget med hög effektivitet och samtidigt utveckla nya och hållbara lösningar. Detta stöds genom moderna anställningsvillkor och genom kvalificerade arbetsuppgifter där medarbetarna tar ett stort eget ansvar.

Målbild Ledarskap: Våra ledare tar ansvar för och driver verksamhetens utveckling

Arbetslivet ställer höga krav på ledarskapet och förmågan att leda i förändring. Genom ett inkluderande och tillitsfullt ledarskap skapas bättre beslutsunderlag och förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Tillsammans driver ledare och medarbetare verksamheten mot gemensamma mål.

Delstrategi: Våra ledare är tydliga arbetsgivarföreträdare och ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap

Innovativa och attraktiva verksamheter behöver tydliga arbetsgivarföreträdare och medarbetare som tar ansvar för sitt arbete och bidrar till verksamhetsutveckling. Det förutsätter i sin tur ledare som ser helheten, står upp för det gemensamma uppdraget och leder genom värderingar och mål. Statliga arbetsgivare samverkar för att utveckla ledarskapet i verksamheterna.

Målbild Utveckling och innovation: Våra organisationer möter framtida utmaningar och förändrade förutsättningar

Förmågan att möta ständigt förändrade förutsättningar avgör organisationers framgång och ökar möjligheterna för en effektiv styrning av verksamheten. Genom innovativa lösningar möter vi uppdragsgivarens och samhällets krav på kvalitet, god service och en effektiv användning av resurser.

Delstrategi: Våra avtal utformas för att stödja en modern och effektiv verksamhet

De statliga kollektivavtalen är strategiska verktyg, som utgår från verksamheternas behov och är ett stöd i utvecklingsarbetet. Avtalens utformning och tillämpning – centralt och lokalt – stödjer en modern och effektiv statlig verksamhet.

Delstrategi: Vi samverkar och samarbetar för att utveckla nya och effektiva lösningar

Nytänkande och öppenhet för att prova nya lösningar är viktiga förutsättningar i en föränderlig omvärld. Genom samverkan och samarbete utvecklar vi arbetsgivarpolitiken och tar vara på varandras innovativa lösningar, inom teknikanvändning, arbetssätt och nya flexibla organisationer.