Krav på statistikleverantörer

Arbetsgivarverket producerar två typer av statistik på det statliga området. Det är dels lönestatistik, till vilken samtliga statliga myndigheter är skyldiga att lämna in underlag, dels tidsanvändningsstatistik där deltagandet är frivilligt.

För att myndigheterna ska kunna lämna korrekt statistikunderlag till Arbetsgivarverket krävs att de lönesystem som används av statliga myndigheter kan producera de statistikfiler som utgör underlaget.

Lönestatistik

Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet. Statistiken samlas in varje år i mars och i september. Statistiken är partsgemensam med de fackliga organisationerna OFR, Saco-S och Seko och används som ett viktigt underlag bland annat för analyser och beräkningar i samband med centrala och lokala förhandlingar inom det statliga avtalsområdet.

Tidsanvändningsstatistik

Arbetsgivarverket producerar tidsanvändningsstatistik för det statliga området. Tidsanvändningsstatistiken visar hur den fastställda arbetstiden fördelas på arbetad tid och olika typer av frånvaro och avser ett helt kalenderår.

TIll höger finns länkar till dokument som beskriver hur underlagsfilen till tidsanvändningsstatistiken ska se ut samt ett dokument (Återrapportering av tidsanvändningsstatistik) som förklarar och beskriver det material som återrapporteras.