Övrigt internationellt arbete

Ytterligare internationellt arbete bedrivs i regeringens partssamråd i EU-frågor och i Nordiska mininsterrådet.

Regeringens partssamråd i EU-frågor

Arbetsgivarverket deltar i Arbetsmarknadsdepartementets partssamråd i EU-frågor och i Statsrådsberedningens EU-sekretariats partssamråd i EU-frågor. Samråden bevakar och diskuterar utvecklingen på EU-nivå i relevanta frågor och syftar till att skapa bredare underlag för regeringens formulering av ståndpunkter inför arbete i expertgrupper vid EU-kommissionen eller inför förhandlingar i Ministerrådet. Det kan leda till att regeringen och arbetsmarknadens parter gemensamt inrättar arbetsgrupper i EU-frågor med påverkan på arbetsrätten. Även andra departement har partssamråd men i dessa deltar inte Arbetsgivarverket.

Nordisk arbetsgivarpolitik

Arbetsgivarverket är ledamot i Nordiska ministerrådets löne- och personalutskott som behandlar anställningsvillkor på rådets kansli och i rådets olika institutioner i Norden.