Internationellt och EU

Arbetsmarknads- och partsfrågor internationaliseras allt mer. Beslut som antas på EU-nivå och annat internationellt arbete påverkar idag utvecklingen i Sverige på många områden med arbetsgivarpolitisk anknytning.

Internationell intressebevakning har alltid varit en uppgift för Arbetsgivarverket. Sedan inträdet i EU 1995 har tonvikten förskjutits från nordisk samverkan mot samverkan i EU som helhet.

Arbetsgivarverkets internationella intressebevakning arbetar efter följande huvudspår:

  • Förklara den arbetsgivarpolitiska delegeringen
  • Verka för önskade regeländringar och motverka oönskad reglering
  • Sprida förståelse för den svenska modellen för reglering av statlig arbetsmarknad
  • Lära av andra länders erfarenheter

Internationella samarbeten

Arbetsgivarverkets internationella arbetsgivarpolitiska arbete sker idag, tillsammans med andra svenska aktörer, i olika samarbetsstrukturer:

EUPAN (European Public Administrations Network) är ett informellt nätverk för EU:s statliga förvaltningar som främjar idé- och kunskapsutbyte mellan nätverkets medlemmar. Inom nätverket förekommer möten mellan generaldirektörerna för offentlig förvaltning och TUNED som representerar de europeiska arbetstagarorganisationerna på nationell och internationell nivå. En betydande del av Arbetsgivarverkets internationella arbete sker inom ramen för EUPAN.

CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services) företräder som arbetsgivarorganisation europeiska offentliga och offentligägda arbetsgivare. Arbetsgivarverket är tillsammans med bland annat SKL medlem i den Svenska CEEP-sektionen.

EFEE (European Federation of Education Employers) bildades 2010 och är en europeisk arbetsgivarorganisation för utbildningsområdet. Arbetsgivarverket är formellt medlem i EFEE för den svenska högskolesektorns räkning.

EIM (European Rail Infrastructure Managers) företräder arbetsgivare inom järnvägssektorn i EU.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) arbetar för ekonomisk tillväxt i medlemsländerna genom att samla in data, analysera dessa, rapportera och leda diskussioner i syfte att sprida statistik, erfarenheter och intressanta exempel. Arbetsgivarverket bidrar på uppdrag av regeringen med underlag till arbetet inom Public Governance Committee (PGC) och medverkar i den underliggande arbetsgruppen Public Employment and Management Working Party (PEM).

ILO (International Labour Organisation) är ett självständigt organ inom FN som arbetar fram konventioner för arbetsmarknaden i medlemsländerna. Arbetsgivarverket bistår tidvis den svenska ILO-kommittén med att ta fram underlag och med att svara på förfrågningar från ILO.