Sociala dialogen i EU

Den sociala dialogen handlar om samarbetet mellan EU-kommissionen och arbetsmarknadens parter på EU-nivå.

Syftet med den sociala dialogen är att EU ska ta tillvara arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen på eget initiativ eller när EU-kommissionen planerar regler inom det socialpolitiska området, till exempel om rörlighet, arbetsmiljö eller social trygghet.

Den sociala dialogen innebär att arbetsmarknadens parter kan yttra sig och rekommendera åtgärder för EU-kommissionens förslag. Parterna har också rätt att träffa avtal i de aktuella frågorna.

Den sociala dialogen drivs på två nivåer, översektoriellt och sektoriellt. Arbetsgivarverket deltar i den översektoriella dialogen genom sitt medlemsskap i CEEP.

Översektoriell social dialog

Den översektoriella sociala dialogen omfattar hela arbetsmarknaden och genomförs i flera mer eller mindre formella former:

  • Den Sociala dialogkommittén är det främsta organet för den bilaterala dialogen mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare. Kommittén har 64 medlemmar, hälften för vardera sidan och möts 3-4 gånger per år.
  • Arbetsgrupper och seminarier.
  • Förhandlingar mellan partsvisa förhandlingsdelegationer under ordförandeskap av en särskild medlare. Förhandlingsresultaten ska godkännas av den Sociala dialogkommittén och undertecknarnas beslutande organ.
  • Toppmöten som leds av Kommissionens ordförande med representanter för Europeiska och nationella partsföreträdare.

Huvudaktörerna i den översektoriella sociala dialogen är, förutom EU-kommissionen, fyra paraplyorganisationer för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i Europa:

  • CEEP (European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services) är en organisation för offentliga arbetsgivarorganisationer och företag. Medlemmar i den svenska CEEP-sektionen är SKR, Arbetsgivarverket, Arbetsgivarförbundet Pacta, Kommunala företagens samorganisation KFS och Fastigo.
  • BEU (BusinessEurope) representerar privata arbetsgivare och företag och har Svenskt Näringsliv som svensk medlem.
  • UEAPME (The European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises) är arbetsgivarorganisation på EU-nivå för hantverkare, återförsäljare och små och medelstora företag. Företagarna är medlemmar.
  • ETUC (European Trade Union Confederation) är Europafacket där LO, TCO och Saco är svenska medlemsorganisationer.

Sektoriell social dialog

För att stärka genomslaget av EU-fördraget uppmuntrar Kommissionen (DGEmployment)bildandet av sektorskommittéer för social dialog på branschnivå. Antalet sektorskommittéer har ökat kraftigt under senare år och uppgår 2012 till cirka 45 stycken.

Varje sektorsdialog har en organiserad arbetsgivarplattform och motsvarande på den fackliga sidan. Inför bildandet av utbildningssektorn har ett 20-tal arbetsgivarorganisationer, varav flera är medlemmar i CEEP, bildat EFEE (the European Federation of Education Employers) som plattform för sektorsdialogen. EFEE är också kollektiv medlem i CEEP.