OECD

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) arbetar för ekonomisk tillväxt i medlemsländerna genom att samla in data, analysera dessa, rapportera och leda diskussioner i syfte att sprida statistik, erfarenheter och intressanta exempel.

Arbetsgivarverket levererar underlag till OECD:s undersökningar inom ramen för sitt stabsuppdrag åt regeringen samt bevakar statliga arbetsgivarfrågor i anslutning till OECD:s kommitté för offentlig styrning (PGC). Detta görs genom att vi deltar i regeringens beredning av svenska förhållningssätt och genom att vi är aktiva i arbetsgruppen Public Employment and Management (PEM).

Arbetet består av att förbereda underlag för OECD/PGC/PEM:s undersökningar och förfrågningar samt av att bevaka nyttan och effektiviteten med dessa. I detta ingår att skapa kunskap om och respekt för den svenska förvaltningsmodellen och parternas roll på svensk statlig arbetsmarknad samt även ta till sig erfarenheter av till exempel resultatbaserad lönesättning från andra länder.

OECD:s rapport "Government at a Glance" kommer ut vartannat år och innehåller nyckeltal och jämförelser mellan medlemsstaternas statliga förvaltningar. Rapporten har väckt stort intresse både internationellt och i Sverige. Även om det finns svårigheter att få fram jämförbara data och det ibland kan bli fråga om att jämföra äpplen och päron, så får de data som publiceras stort genomslag. För Sveriges del blev det tydligt att lönerna för svenska statligt anställda och chefer är relativt låga jämfört med många länder. En indikation på att den svenska modellen med decentraliserad lönesättning och individuell lön fungerar och inte är kostnadsdrivande.

Inom ramen för arbetet med kompetensförsörjning/HR-management publiceras "Survey on Strategic HRM in Central/Federal Governments" som även den revideras regelbundet.