EUPAN

EUPAN, European Public Administrations Network, är ett informellt nätverk för EU:s statliga förvaltningar som främjar idé- och kunskapsutbyte mellan nätverkets medlemmar.

För Sverige har Statskontoret på regeringens uppdrag ett övergripande ansvar för allmänna förvaltningspolitiska frågor i nätverket. Arbetsgivarverket har motsvarande ansvar för frågor som rör arbetsgivarpolitiska frågor.

En betydande del av Arbetsgivarverkets internationella arbete sker inom ramen för EUPAN.

Arbetsgivarverket medverkar aktivt i EUPAN av flera skäl. EUPAN är den enda arena som finns för någorlunda systematiskt utbyte av arbetsgivarpolitiska frågor mellan EU:s samtliga statsförvaltningar. Flera av de frågor som tas upp är intressanta och Arbetsgivarverket får tillfälle att förespråka pragmatiska system enligt svensk modell. Arbetsgivarverket deltar i det så kallade GD-mötet och i cirka två arbetsgruppmöten per halvår.

EUPAN har inget permanent sekretariat. I stället samverkar föregående, innevarande och de två kommande ordförandeskapen nära i en så kallad "utvidgad Trojka" om planering och genomförande av nätverkets olika aktiviteter. Ordförandeskapen följer EU:s och växlar alltså halvårsvis. Varje ordförandeland finansierar sedan de aktiviteter som ordförandeskapet genomför. Deltagande arbetstagarorganisationer och arbetsgivare står för sina respektive kostnader.

Kunskaps- och idéutbyte

Nätverkets kunskaps- och idéutbyte sker på olika sätt och i olika former. Det är vanligt att EUPAN beställer en eller flera studier för att belysa olika frågor. För att få underlag skickar ordförandelandet ofta ut enkäter till medlemsländernas företrädare, varefter svaren sammanställs i rapporter med teoretiska överblickar och empiri från medlemsländerna.

Samarbete via arbetsgrupper

Det direkta samarbetet i EUPAN sker i olika arbetsgrupper och utmynnar i ett generaldirektörsmöte per halvår. Arbetsgrupperna förbereder generaldirektörsmötena genom att behandla rapporter och idéskrifter i olika förvaltningspolitiska frågor.

Förutom de permanenta arbetsgrupperna finns ett antal tillfälliga eller ämnesorienterade arbetsgrupper. Gemensamt för dessa är att enbart de länder som har ett särskilt intresse för de frågor som behandlas i gruppen deltar. Medverkande länder finansierar också verksamheten. Viss återkoppling sker på de permanenta arbetsgrupps- och GD-mötena.