CEEP

CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services) företräder som arbetsgivarorganisation europeiska offentliga och offentligägda arbetsgivare. Arbetsgivarverket är tillsammans med bland annat SKR medlem i den svenska CEEP-sektionen.

Arbetsgivarverket deltar i CEEP:s arbete främst genom sitt medlemskap i den svenska sektionens styrelse och i beredningen av de ärenden som styrelsen behandlar. Vissa frågor har krävt särskild uppmärksamhet. En sådan fråga har varit behovet av en statlig sektorsdialog, där Arbetsgivarverket har fått gå in för att utveckla och stärka argumentationen mot de krafter som verkat för inrättadet av en sådan sektor.

För att statliga arbetsgivare ska kunna delta i den översektoriella sociala dialogen har CEEP länge haft som policy att statens arbetsgivarfunktion är frikopplad från den politiska strukturen i respektive medlemsland. CEEP har dock börjat luckra upp det kravet vilket gör det möjligt för fler statliga förvaltningar att ansluta sig. I takt med att antalet statliga arbetsgivare ökar blir Arbetsgivarverkets roll viktigare då dialogen kan komma att behandla frågor som berör oss mer specifikt.

Flera europeiska översektoriella ramavtal och ramprogram har slutits som resultat av den sociala dialogen i EU, bland annat om föräldraledighet, deltids- och visstidsanställning, jämställdhet, arbetsrelaterad stress och trakasserier och våld i arbetet. I det senaste ramavtalet En arbetsmarknad för alla (Framework agreement on Inclusive labour markets) från 2011 är syftet att öka kunskapen om vikten av tillgång till och återgång i arbetsmarknaden och ge parterna ett ramverk för att identifiera hinder och lösningar och mobilisera sina medlemmar i arbetet med att få fler i arbete och bidra till en snabbare etablering av unga.