För dig som är anställd på en statlig myndighet

För att ta fram statistik behandlar vi personuppgifter om anställda hos Arbetsgivarverkets medlemmar.

Behandlingen är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som framgår av bland annat kollektivavtal.

För detta ändamål behandlas följande personuppgifter:

 • identitetsuppgifter (till exempel namn och personnummer)
 • löneuppgifter (till exempel månadslön, rörlig lön och skattepliktiga förmåner)
 • anställningsuppgifter (till exempel befattningskoder, anställningstid och facklig tillhörighet)
 • tidsanvändningsuppgifter (till exempel uppgifter om sjukdom, föräldraledigheter och tjänstledighet)

Personuppgifter som rör Statens Tjänstepensionsverk (SPV)

Personuppgifter som behandlas är till exempel identitetsuppgifter, löneuppgifter, anställningsuppgifter och försäkringsuppgifter. Det kan också förekomma uppgifter om bland annat sjuklön och uppgifter vid val av återbetalningsskydd. SPV är personuppgiftsbiträde till Arbetsgivarverket.

Närmare beskrivning av den behandling av personuppgifter som SPV utför för Arbetsgivarverkets räkning framgår av det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas av parterna.

Personuppgifter i samband med arbetsgivarfrågor

Det ingår i Arbetsgivarverkets uppdrag att hjälpa medlemmarna med arbetsrättslig rådgivning och företräda dem i förhandlingar och tvister. Vilka typer av personuppgifter som behandlas i samband med dessa uppgifter varierar. När det gäller kontaktpersoner hos medlemmarna behandlas främst kontaktuppgifter.

Ibland kommer det fram uppgifter om anställda hos medlemmarna, vilka kan utgöras av såväl värderande omdömen som information om en enskilds hälsotillstånd. Även uppgifter om fackliga motparter och uppgift om enskildas fackliga tillhörighet kan förekomma. Arbetsgivarverkets behandling är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse.

Exempel på personuppgifter som kan förekomma:

 • identitetsuppgifter
 • anställningsuppgifter
 • löneuppgifter
 • facklig tillhörighet
 • frånvaro
 • värderande omdömen: uppgifter om medarbetares beteende, misskötsamhet och arbetsgivarens åtgärder
 • uppgifter kopplade till diskriminerings- och rehabiliteringsärenden.