Information till dig som är anställd hos en medlem

Arbetsgivarverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i Arbetsgivarverkets verksamhet. Arbetsgivarverket samlar in personuppgifter från din arbetsgivare enligt vad som framgår nedan.

Arbetsgivarverket behandlar, genom insamling, lagring, bearbetning med mera, dina identitetsuppgifter (exempelvis namn och personuppgifter), dina löneuppgifter (exempelvis månadslön och särskilda överenskommelser) och dina anställningsuppgifter (exempelvis anställningstid och uppgift om facklig tillhörighet). Din arbetsgivare kan även ha valt att överlämna så kallade tidsanvändningsuppgifter (det vill säga uppgifter om frånvaro, såsom sjukdom, föräldraledigheter och tjänstledighet) till oss. Syftet med dessa behandlingar är att ingå kollektivavtal med fackliga motparter. Syftet med behandlingarna är också att kunna tillgodose krav på bland annat statistiska beräkningar och sammanställningar vilket åvilar Arbetsgivarverket. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse. Personuppgifterna kan lämnas ut till dina fackliga företrädare till följd av överenskommelser i kollektivavtal, den behandlingen sker med stöd av en rättslig förpliktelse.

Insamlingen av uppgifterna sker två till tre gånger årligen, beroende på om din arbetsgivare valt att överföra tidsanvändningsuppgifter. Behandling av uppgifterna kommer att fortgå så länge statistiska beräkningar och sammanställningar kräver en historisk tillbakablick. Överföring av uppgifterna sker två gånger årligen till Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och till den centrala fackliga organisation som ditt fackförbund tillhör.

Din arbetsgivare och du själv lämnar personuppgifter till Statens tjänstepensionsverk (SPV) som behandlas och används bland annat att för administration av din tjänstepension och valet av försäkringsgivare. Dessa personuppgifter är till exempel identitetsuppgifter, löneuppgifter, anställningsuppgifter och försäkringsuppgifter. Det kan också förekomma uppgifter om bland annat sjuklön och uppgifter vid val av återbetalningsskydd. Arbetsgivarverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SPV gör för att administrera ålderspension och andra förmåner enligt pensionsbestämmelserna. SPV är personuppgiftsbiträde till Arbetsgivarverket. SPV lämnar vidare uppgifterna till den försäkringsgivare som du valt. Försäkringsgivaren använder uppgifterna för att förvalta din pension och vid utbetalning av denna. Personuppgifterna som rör dig sparas så länge de behövs för administrationen av tjänstepension.

För att ta reda på vilka personuppgifter Arbetsgivarverket behandlar om dig, skicka en begäran till dataskyddsombudet. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Arbetsgivarverket och att få uppgifter rättade. Om du begär rättelse har du rätt till begränsning av behandling under den tid som vi behöver för att kontrollera uppgifternas korrekthet. Vi ser gärna att du vänder dig till vårt dataskyddsombud om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats korrekt men du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter

Du når dataskyddsombudet via följande kontaktvägar:

Postadress: Arbetsgivarverket (202100-3476), Box 3267, 103 65 Stockholm (märk kuvertet ”dataskyddsfråga” eller fråga efter dataskyddsombudet).

E-post: registrator@arbetsgivarverket.se (ange ”dataskyddsfråga” i ämnesraden).

Telefon växel: 08-700 13 00.