Behandling av personuppgifter på vår webbplats

Arbetsgivarverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan.

Anmälan till utbildningar

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar behandlas i den uträckning som det krävs för administrationen och för att uppfylla avtalet med dig, det vill säga för utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Efter det tas uppgifterna bort. Om du företräder en organisation som är medlem hos oss kommer vi dock, på grundval av en rättslig förpliktelse, att spara information om deltagande från organisationens sida för statistikändamål och publicering i årsredovisningen, vi sparar dock inte några direkta personuppgifter i detta syfte. Eftersom vi tar betalt för kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler, vilka utgör en rättslig förpliktelse.

Prenumeration på ny information och uppdateringar som görs på vår webbplats

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer på ny information och uppdateringar på vår webbplats behandlas för utskicket och med stöd av ditt samtycke. Uppgifterna sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avregistrerar dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Beställningar av informationsmaterial

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial från vår beställningstjänst behandlas för att uppfylla avtalet med dig och sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget tills betalningen är klar.

Filmning och fotografering

Det förekommer att vi filmar eller fotograferar vid utbildningar, föreläsningar, event m.m. Detta gör vi för att informera om vår verksamhet, vilket utgör en uppgift av allmänt intresse. Vi använder och publicerar endast sådant material som är relevant för detta ändamål. Sådant material som inte längre är relevant avpubliceras.

Mottagare av personuppgifter

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde för vår räkning. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för och i enlighet med våra instruktioner.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utom vid en begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Arbetsgivarverkets verksamhet. Du har rätt att få uppgifter rättade. Du har också rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling. I fall då vi inte har skäl att ha kvar uppgifterna har du rätt till radering. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller ett avtal med dig har du rätt till dataportabilitet, det vill säga att få ut uppgifterna för att lämna dem vidare till en annan personuppgiftsansvarig.

Vi ser gärna att du vänder dig till vårt dataskyddsombud om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats korrekt men du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress: registrator@arbetsgivarverket.se. Ange "dataskyddsfråga" i ämnesraden.