Behandling av personuppgifter

Arbetsgivarverket är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling inom den egna verksamheten som medlemsorganisation, som myndighet och som potentiell arbetsgivare.

Nedan följer några exempel på vad det innebär. Du finner en mer utförlig och övergripande beskrivning via följande länk: Beslut om information enligt dataskyddsförordningen (pdf)

Personuppgiftsbehandling

Övergripande behöver Arbetsgivarverket behandla personuppgifter i samband med att personer kommunicerar med Arbetsgivarverket. Detta sker främst via e-post. Arbetsgivarverket behöver också behandla personuppgifterna för att kunna föra en enkel och smidig kommunikation med den enskilde. Den rättsliga grunden för behandlingen av e-posten hos Arbetsgivarverket beror på vad e-posten innehåller.

Som medlemsorganisation håller vi kontakten med de som företräder våra medlemmar och behöver därför ha företrädarnas identitetsuppgifter och kontaktuppgifter. När vi hjälper medlemmarna med arbetsrättslig rådgivning och i tvister behandlar vi de personuppgifter som blir aktuella i dessa ärenden. Det kan till exempel röra sig om identitetsuppgifter, anställningsuppgifter, löneuppgifter, frånvaro, facklig tillhörighet, uppgifter kopplade till diskriminerings- och rehabiliteringsärenden och värderande omdömen.

Inom ramen för avtalsförhandlingar behöver verket ta fram statistik gällande medlemmarnas anställnings- och löneuppgifter. Statens tjänstepensionsverk (SPV) administrerar premiebestämda pensioner på uppdrag av Arbetsgivarverket. SPV behandlar till exempel identitetsuppgifter, löneuppgifter, anställningsuppgifter och försäkringsuppgifter för Arbetsgivarverkets räkning.  

Den personuppgiftsbehandling som vi utför inom ramen för vårt uppdrag som medlemsorganisation stöds på att den är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse. Känsliga personuppgifter (bland annat facklig tillhörighet och sjukfrånvaro) behandlas: 

  • När det kan ske i enlighet med dataskyddsförordningens krav på statistik som omfattar behandling av känsliga personuppgifter (vid statistikframställning),
  • Av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse eller när den registrerade har offentliggjort uppgifterna (vid avtalsförhandlingar och avtalshantering), samt
  • När behandlingen är nödvändig för att medlemmarna och deras anställda ska kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter som arbetsgivare respektive arbetstagare (inom ramen för Arbetsgivarverkets medlemsrådgivning och tvistelösningsverksamhet).

Arbetsgivarverket administrerar även kurser och event samt håller i projekt med deltagare. Behandlingen av personuppgifter inom ramen för dessa kurser, event och projekt är nödvändig för att vi ska utföra vårt uppdrag och därmed utföra uppgifter av allmänt intresse. Dessutom behöver vi personuppgifterna för att uppfylla avtal med deltagarna. En del personuppgifter behöver vi behandla för att uppfylla rättsliga förpliktelser som följer av bokföringslagen. 

Vi publicerar information på vår webbplats och i sociala medier som innefattar personuppgifter när det behövs för att informera om vår verksamhet, och därmed är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Informationen avpubliceras när den inte längre fyller sitt syfte.

Som myndighet är Arbetsgivarverket skyldig att ta hand om allmänna handlingar, vilka ofta innehåller personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Om handlingarna innehåller känsliga personuppgifter sker behandlingen av dessa med stöd av ett viktigt allmänt intresse.  När Arbetsgivarverket behandlar personuppgifter inom ramen för en begäran om utlämnandet av allmänna handlingar sker detta för att det är nödvändigt som ett led i verkets myndighetsutövning.

För att kunna driva verksamheten behöver Arbetsgivarverket anlita leverantörer genom offentliga upphandlingar. Arbetsgivarverket behandlar uppgifter om kontaktpersoner och konsulter hos leverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att se till att leverantörernas uppdrag utförs och därmed fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Som potentiell arbetsgivare behandlar Arbetsgivarverket personuppgifter som rör arbetssökande och referenspersoner. Behandlingen för tillsättning av tjänster sker som ett led i Arbetsgivarverkets myndighetsutövning och övrig behandling sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Ansökningar till lediga tjänster gallras, som huvudregel,  efter två år.

Tredjelandsöverföring

Ingen tredjelandsöverföring förekommer i den verksamhet som Arbetsgivarverket är personuppgiftsansvarig för.

Lagring av personuppgifterna

Arbetsgivarverket är en myndighet och ska därför spara allmänna handlingar enligt bestämmelserna i arkivlagen. Undantaget till detta är när det finns särskilda gallringsbestämmelser. Arkivering enligt arkivlagen innebär dock inte att handlingarna är åtkomliga och används av Arbetsgivarverkets personal i det dagliga arbetet. 

Arbetsgivarverket sparar personuppgifter som kan gallras så länge de är nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Arbetsgivarverket behöver behandla uppgifterna olika länge beroende på uppgiftens karaktär, behandlingens syfte och situationen i övrigt. En utgångspunkt i detta avseende är att uppgifterna behandlas så länge de bedöms vara aktuella och adekvata för Arbetsgivarverkets uppdrag att ta tillvara sina medlemmars intressen eller att bedriva verksamheten. Tillämpliga lagkrav, preskriptionstider samt Arbetsgivarverkets uppgift att informera om verksamheten är av vikt vid bedömningen av hur länge uppgifterna sparas.

Dina rättigheter

Arbetsgivarverket är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan ta tillvara dina rättigheter i förhållande till de uppgifter om dig som hanteras av Arbetsgivarverket.

Det som kan komma ifråga är följande:

Rätt till tillgång till personuppgifter (registerutdrag) där du kan få reda på om Arbetsgivarverket behandlar dina personuppgifter och om så är fallet vilka uppgifter det gäller. Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Rätt till radering av uppgifter. Rätt till begränsning av behandling under särskilda förhållanden. Begränsningen kan gälla under den tid som krävs för att utreda behandlingens korrekthet/laglighet eller avse lagring av uppgifter som borde raderas men som du anser dig behöva för att ta tillvara din rätt. Rätt till dataportabilitet som innebär en rätt att själv få ut, eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som du själv har tillhandahållit. Rätt att göra invändningar, av skäl som hänför sig till din specifika situation, mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett allmänt intresse. Rätt att återkalla ett samtycke till personuppgiftsbehandling i de fall behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

Rättigheterna ovan har undantag och gäller inte heller i den utsträckning Arbetsgivarverket lyder under lagstiftning som ställer krav på att uppgifterna behandlas.

Kontakt i dataskyddsfrågor

Arbetsgivarverket har ett dataskyddsombud som svarar på frågor om personuppgiftsbehandling och som nås på följande e-postadress: registrator@arbetsgivarverket.se. Ange "dataskyddsfråga" i ämnesraden.

Den som anser att Arbetsgivarverket inte behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt kan också vända sig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Datainspektionen nås på datainspektionen@datainspektionen.se.

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är 240 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 270 000 anställda.