Lönebildningen

Lönebildningen ska stödja en effektiv verksamhet.

  • Lönebildningen ska främja verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning.
  • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad.
  • Lönesättningen ska vara saklig.
  • Lönerna ska i huvudsak sättas i dialog mellan chef och medarbetare.
  • Den privata internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara löneledande.

Lönebildningen ska grunda sig på verksamhetens krav och kompetensbehov. Den ska bidra till en långsiktig kompetensförsörjning samt en effektiv verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Individuell och differentierad lönesättning är effektiv för verksamheten och gör kopplingen mellan prestation, resultat och verksamhetens mål tydligare för medarbetaren.

Lönen ska normalt sättas genom lönesättande samtal, det vill säga i dialog mellan chef och medarbetare och möjligheterna till individualisering av andra anställningsvillkor ska öka.

Avtalen ska inte innehålla låsningar i form av siffermässiga garantier för löneökningar. De parter, det vill säga arbetsgivare och fack, som står bakom avtalen ska gemensamt bidra till att avtalens intentioner får önskat genomslag i praktiken.