Arbetsgivarrollen

Chefernas arbetsgivarroll ska vara tydlig.

  • Statsförvaltningens chefer på alla nivåer företräder arbetsgivaren.
  • En chef som är tydlig i sin arbetsgivarroll når goda arbetsresultat, får en effektivare verksamhet och mer nöjda medarbetare.
  • Den statliga arbetsgivarpolitiken uttrycks och formas i det dagliga arbetet av chefer på alla nivåer.
  • Lönesättande samtal bidrar till att chefens arbetsgivarroll förtydligas och kommunikationen mellan chef och medarbetare utvecklas.

En tydlig arbetsgivarroll på alla chefsnivåer i organisationen och ett väl utvecklat chefs- och ledarskap är centrala framgångsfaktorer för verksamhetsutveckling och medarbetarnas välbefinnande och prestation. Gott ledarskap och god arbetsmiljö skapar stimulerande, kreativa och attraktiva arbetsplatser. Lönesättande samtal och flexibla och verksamhetsanpassade anställningsvillkor bidrar till ett bättre resultat i verksamheten och till en tydligare bild av verksamhetens krav i arbetet för både chefer och medarbetare. Arbetsgivarpolitiken är ett verktyg för att nå goda arbetsresultat och en effektiv verksamhet. I chefens arbetsgivarroll ingår att vara företrädare för hela verksamheten och bärare av arbetsgivarpolitiken i relation till medarbetarna och deras företrädare.

Som chef är man arbetsgivare och delar ansvaret för att genomföra den arbetsgivarpolitik som myndigheten har i olika frågor. Här ingår att tillämpa gällande arbetsgivarpolitik, stå för gällande arbetsgivarpolitiska värden och för att delta i utvecklingen av den framtida arbetsgivarpolitiken. Varje chef kan därmed bidra till att förbättra och utveckla verksamheten samt säkerställa kompetensförsörjningen. I det direkta ledarskapet ger chefen förutsättningar för ansvarstagande och ett aktivt medarbetarskap.