Målbilder med delstrategier

Framtidens arbetsliv är föränderligt, flexibelt och värderingsstyrt. De statliga arbetsgivarna möter framtidens arbetsliv genom utveckling och innovation, attraktivitet samt ledarskap.

Strategins tre målbilder anger vår färdriktning och utgör kärnan i vårt gemensamma utvecklingsarbete. Till varje målbild hör två delstrategier som beskriver vad statliga arbetsgivare var och en för sig och tillsammans ska arbeta med för att nå målbilderna som anger visionens riktning.

De tre målbilderna och tillhörande delstrategier:

Utveckling och innovation - våra organisationer möter framtida utmaningar och förändrade förutsättningar

  • Vi samarbetar för att utveckla nya och effektiva lösningar
  • Våra avtal utformas och tillämpas för att stödja en effektiv verksamhet

Attraktiv arbetsgivare - vi attraherar den kompetens vi behöver

  • Vårt samhällsnyttiga uppdrag attraherar rätt kompetens
  • Vi profilerar staten som attraktiv arbetsgivare

Ledarskap - våra ledare tar ansvar för och driver verksamhetens utveckling

  • Våra ledare är tydliga arbetsgivarföreträdare
  • Vi utvecklar ett aktivt medarbetarskap