Remissvar

Här kan du läsa och ta del av de remissvar som Arbetsgivarverket skrivit.

Hitta remisser

Visa RSS

Här kan du söka fritt efter delar av en titel eller innehåll. Med avgränsningen kan du begränsa sökningen till en viss kategori.

Kategori

Titel Datum Kategori
Yttrande över delbetänkandet På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-25 Förvaltningspolitik
Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension 2012-01-27 Socialförsäkring
ILO:s konvention (nr 189) och rekommendation (nr 201) rörande Domestic workers 2012-02-21 EU och internationellt
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner KOM(2011) 897 slutlig 2012-02-22 EU och internationellt
Yttrande - Delbetänkande av Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen Tre blir två! Två nya 2012-02-22 Förvaltningspolitik
Yttrande över EU-kommissionens förslag till dataksyddsförordning 2012-03-05 EU och internationellt
Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-06 Socialförsäkring
Remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning 2012-03-08 Övrigt
Yttrande över förslag till EU-förordning om stadga för europeiska stiftelser 2012-03-19 EU och internationellt
Yttrande - Remisspromemoria Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskolärare 2012-03-19 Utbildning och forskning
Förslag till MSBs föreskrifter om identitetsmärkning och registrering av explosiva varor för civilt bruk 2012-03-20 Övrigt
Ds 2012:5 Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2012-03-22 Övrigt
Promemoria med kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87) 2012-04-10 Arbetsrätt
Vissa frågor om tryggande av pensionsutfästelser 2012-04-11 Lön och pension
Promemorian Sekretess för uppgifter i utländska databaser 2012-04-13 Arbetsrätt
Skatteverkets hemställan om lagändring angående socialavgifter på inte inkomstbeskattade ersättningar m.m. 2012-04-23 Arbetsmarknad och beskattning
Myndighetschefers villkor (SOU 2011:81) 2012-04-26 Arbetsrätt
Betänkandet Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området (SOU 2012:4) 2012-05-22 Arbetsrätt
Statskontorets rapport Rätt ersättning till rättsliga biträden (2012:5) 2012-05-28 Arbetsrätt
Delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor, U 2011:11 2012-05-28 Arbetsrätt
Yttrande - Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för 2012-06-04 Arbetsrätt
Synpunkter på förslag på ändring i högskoleförordning rörande tidsbegränsad anställning för meritering 2012-06-04 Lön och pension
Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet 2012-06-05 Lön och pension
Förslag till föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av ändringsföreskrifterna 2012-06-11 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av de svenska reglerna om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter 2012-01-19 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Remiss av utredning på icke spridningsområdet 2012-06-19 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om instrument för internationell upphandling 2012-06-12 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) 2012-07-02 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) 2012-07-02 Arbetsrätt
Yttrande över promemorian Höjd värdegräns för skattefrihet för minnesgåvor 2012-07-04 Förvaltningspolitik
Yttrande över departementsskrivelsen 2012:20, Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst 2012-08-20 Förvaltningspolitik
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling 2012-08-20 EU och internationellt
Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32) 2012-08-28 Arbetsrätt
Förslag om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) 2012-09-17 EU och internationellt
Remissvar avseende betänkandet Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat (Ds 2012:25) 2012-10-17 Arbetsrätt
Yttrande över Statens vård- och omsorgsutrednings slutbetänkande Gör det enklare! (SOU 2012:33) 2012-09-17 Förvaltningspolitik
Likvärdig utbildning - riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24) 2012-09-17 Utbildning och forskning
Yttrande över departementsskrivelsen SOU 2012-21Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek Ds 2012:21 2012-09-17 Förvaltningspolitik
Remissvar avseende Promemorian Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen samt borttagande av automatiskt uppskov vid ansökan om nåd (Ds 2012:17) 2013-09-17 Jämställdhet och integration
Pensionsåldersutredningens delbetänkande Längre liv, längre arbetsliv (SOU 2012:28) 2012-09-25 Arbetstid
Miljörådsberedningens Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38) 2012-10-01 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Genomförande av blåkortsdirektivet (Ds 2012:28) 2012-10-01 Arbetsrätt
Sänkta trösklar – högt i tak (SOU 2012:31) 2012-10-11 Socialförsäkring
Remissvar på Kemikalieinspektionens rapport Bisfenol A i kassakvitton 2012-10-15 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor, SOU 2012:41 2013-10-29 Utbildning och forskning
Nystartszoner 2012-10-29 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian Sekretess i det internationella samarbetet (Ds 2012:34) 2012-10-30 EU och internationellt
Förslag till ändring i trafikförordningen avseende högsta tillåtna hastighet för buss 2012-11-19 Övrigt
Departementspromemorian Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget 2012-11-19 EU och internationellt
Svar med anledning av Kommissionen skrift om gränsöverskridande kollektivavtal, SWD (2012) 264 2012-11-23 Arbetsrätt
Yttrande över Harmoniserat inkomstbegrepp – Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringen 2012-11-26 Socialförsäkring
Nya påföljder (SOU:34) 2012-11-26 Arbetsrätt
AP-fonderna i pensionssystemet – en effektivare förvaltning av pensionsreserven 2012-11-28 Lön och pension
Promemorian Behöriga företrädare för myndigheter (Ds 2012:35) 2012-11-29 Förvaltningspolitik
Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66) 2012-12-10 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55) 2012-12-10 Arbetsrätt
Remisspromemori - Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet 2012-12-17 Utbildning och forskning
Yttrande - Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering 2013-01-08 Förvaltningspolitik
Yttrande över departementsskrivelsen 2012:49, En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet 2014-01-14 Förvaltningspolitik
ILO:s rekommendation (nr 202) om nationellt socalt grundskydd 2013-01-15 EU och internationellt
Statligt stöd vid korttidsarbete 2013-01-21 Arbetsmarknad och beskattning
Remissvar avseende betänkandet Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) 2013-01-21 Arbetsrätt
Yttrande - Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn m.m. (Ds 2012:45) 2013-01-29 EU och internationellt
Remissvar beträffande: Överlåtelse av viss kemikalietillsyn - rapport från regeringsuppdrag 2013-01-29 Förvaltningspolitik
Inbjudan att lämna synpunkter om skyddet för företagshemligheter på EU-nivå 2013-02-12 EU och internationellt
Yttrande över promemorian Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten 2013-02-18 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet "Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)" 2013-02-20 Socialförsäkring
Synpunkter på standard för pensionsprognoser slutgiltig 2013-02-20 Lön och pension
Remisspromemoria - Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m. 2013-02-25 Utbildning och forskning
Ändring i miljöbalken med anledning av nya EU-regler om bekämpningsmedel 2013-02-26 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Yttrande över betänkandena En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) samt En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) 2013-03-11 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter om kvarts samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 2013-04-14 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Yttrande över lagrådsremissen Sekretess i det internationella samarbetet 2013-03-19 EU och internationellt
Vad är officiell statistik? SOU 2012:83 2013-03-25 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ställningar 2013-04-18 Arbetsmiljö
Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen (Ds 2013:20) 2013-04-18 Arbetsmarknad och beskattning
Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet m.m. 2013-04-23 Socialförsäkring
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 2013-04-29 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande angående Förslag till direktiv om forskning, studier, elevbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete 2013-05-03 EU och internationellt,Arbetsrätt
Yttrande över betänkandet Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet (SOU 2012:95) 2013-05-07 Arbetsrätt
Yttrande - Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 2013-05-13 Arbetsrätt
Departementspromemorian Lagvalsregler på obligationsrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna (Ds 2013:21) 2013-05-21 Förvaltningspolitik
Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) 2013-05-27 Arbetsrätt
Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26) 2013-06-14 Utbildning och forskning
Yttrande - Gymnasial lärlingsanställning – ändring i semesterlagen 2013-06-17 Utbildning och forskning,Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över departementsskrivelsen 2013:33, Ny myndighet för alarmering 2013-06-17 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Ds 2013:22 Behandling av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL 2013-01-17 Förvaltningspolitik
Betänkandet Brottmålsprocessen (SOU 2013:17) och inbjudan till informationsmöte om betänkandet 29 maj 2013-06-20 Arbetsrätt
Promemoria: Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen 2013-06-24 Socialförsäkring
Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken, DS 2013:37 2013-06-24 Jämställdhet och integration
Förslag till direktiv om åtgäder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare 2013-06-24 Arbetsmarknad och beskattning
Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner Ds 2013:23 2013-06-27 Utbildning och forskning
Yttrande över departementsskrivelsen 2013:40, En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området 2013-08-12 Förvaltningspolitik
Yttrande över pensionsåldersutredningens slutbetänkande ”Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)” 2013-09-26 Lön och pension,Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet Regeringsbeslut av ett statsråd – SRÄ (SOU 2013:18) 2013-08-27 Förvaltningspolitik
Förstärkt nedsättning av egenavgifter 2013-09-02 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över "Vägval för premiepensionen" (DS 2013:35) 2013-09-09 Lön och pension
Remissvar på omarbetat utkast till reviderad Europarådsrekommendation om behandling av personuppgifter för "employment purposes" 2013-09-16 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) 2013-09-13 Socialförsäkring
Yttrande över betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) 2013-09-23 Förvaltningspolitik
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 2013-09-30 Förvaltningspolitik
Tid för undervisning - Lärares arbete med åtgärdsprogram (DS 2013:50) 2013-10-07 Utbildning och forskning
Yttrande över departementspromemorian Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) 2013-10-07 Förvaltningspolitik
Betänkandet förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65) 2013-10-14 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkande Disciplinansvar i ett reformerat försvar ( SOU 2013:36) 2013-10-25 Arbetsrätt
Remiss 17/2013 ILO:s rapport IV (1) Transitioning from the informal to the formal economy 2013-10-30 Arbetsmarknad och beskattning
Remiss 16/2013 ILO:s rapport IV (1) Strengthening action to end forced labour 2013-10-30 Arbetsmarknad och beskattning
Remissvar avseende departementspromemorian Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd (Ds 2013:62) 2013-11-11 Arbetsmarknad och beskattning
Remissvar avseende promemorian Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57) 2013-11-11 Arbetsmarknad och beskattning
Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning 2013-11-12 Utbildning och forskning
Betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut (SOU 2013:63) 2013-11-12 Förvaltningspolitik
Betänkandet Friskolorna i samhället 2013-11-25 Utbildning och forskning
Departementspromemorian Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar utan chefskap m.m. (Ds 2013:41) 2013-11-27 Förvaltningspolitik
Departementspromemorian Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59) 2013-12-04
Remissvar på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd beträffande införandet av sanktionsavgifter i föreskrifter 2013-12-09 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Användningen av kreditbetyg i riskhantering 2013-12-16 EU och internationellt
Promemorian Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta 2013-12-16 Socialförsäkring
Domstolsverkets promemoria med förslag till inrättande av försöksverksamhet med extern adjunktion vid tingsrätt och förvaltningsrätt 2013-12-16
Promemorian Förändrad instansordning för va-målen 2013-12-16 Förvaltningspolitik
Departementspromemorian Vem ska göra vad? – Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda 2013-12-16 Förvaltningspolitik
Förslag till förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verk 2014-01-15 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Vad bör straffas (SOU 2013:38) 2014-01-15 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Förslag om ändrade regler om direktupphandling 2014-01-20 Förvaltningspolitik
Remissvar avseende regeringens skrivelse Skr. 2013/14 -Biståndspolitisk plattform 2014-01-30 Förvaltningspolitik
Betänkandet Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75) 2014-01-30 Förvaltningspolitik
Remiss av nytt förslag om rådsrekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram 2014-01-31 Förvaltningspolitik
Remiss - Skånes regionala utvecklingsstrategi 2014-02-12 Förvaltningspolitik
Promemorian Förändrat ansvar för Emas 2014-02-13 EU och internationellt
Domstolsverkets promemoria med förslag om förlängd notarietjänstgöring vid de tingsrätter som också är mark- och miljödomstolar 2014-02-17 Förvaltningspolitik
Promemorian Arbetsuppgifter för civilanställda vid Ekobrottsmyndigheten 2014-03-18 EU och internationellt
Promemorian Lagvalsregler på privaträttens område – Rom I- och Rom II-förordningarna 2014-03-25 EU och internationellt
Promemorian Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2) 2014-03-31 Förvaltningspolitik
Synpunkter på ändring i Försäkringskassans föreskrifter om ersättning för kostnader för sjuklön 2014-04-02 Förvaltningspolitik
Betänkandet Stärkt meddelandeskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79) 2014-04-07 Arbetsrätt
Departementspromemorian Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7) 2014-04-07 Förvaltningspolitik
EU-kommissionens förslag till ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter 2014-04-23 EU och internationellt
EU-kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag 2014-04-23 EU och internationellt
EU-kommissionens förslag om en EU-plattform för att bekämpa odeklarerat arbete 2014-04-23 EU och internationellt
Synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP 2) 2014-05-12 EU och internationellt
Promemoria: Ersättning för höga sjuklönekostnader 2014-05-15 Socialförsäkring
Sanktioner enligt CRD IV 2014-05-15 Förvaltningspolitik
Betänkandet SOU (2013:55) Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning för framtiden 2014-06-13 Förvaltningspolitik
Departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor 2014-06-16 Socialförsäkring
Departementspromemoria 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst 2014-06-16 Förvaltningspolitik
Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister samt yrkestrafikregister (2012:237) 2014-06-17 Arbetsmarknad och beskattning
Departementspromemorian Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (DS 2014:18) 2014-08-23 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) 2014-08-13 Förvaltningspolitik
Förslag om följdändringar i lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella insatser med anledning av ny bestämmelse i arbetsmiljölagen 2014-08-15 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-08-25 EU och internationellt
Förfrågan om synpunkter angående omprövning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:3 Stegar och arbetsbockar 2014-09-08 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Förslag till föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna 2014-09-08 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering, SOU 2014:41 2014-09-16 Arbetsrätt
Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling 2014-09-21 Arbetsmarknad och beskattning
En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter (Fi2014/2712) 2014-09-25 Förvaltningspolitik
Den praktiska tillämpningen av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden 2014-09-29 EU och internationellt
Yttrande över E-delegationens betänkande Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service 2014-09-29 Förvaltningspolitik
Yttrande över delbetänkandet Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) 2014-09-29 Förvaltningspolitik
Departementspromemoria Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21) 2014-09-29 EU och internationellt
2014-10-08 2014-10-08 Arbetsmarknad och beskattning
En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 2014-10-08 Utbildning och forskning
Yttrande till Riksarkivet om begäran av gallring från Skatteverket 2014-10-13 Arbetsmarknad och beskattning
Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris 2014-10-13 EU och internationellt
Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris 2014-10-23 EU och internationellt
Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 2014-10-13 Socialförsäkring
ILO:s rapport V (1) - The transition from the informal to the formal economy 2014-10-14 EU och internationellt
Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2014-10-22 Arbetsmarknad och beskattning
Förslag om möjlighet att meddela föreskrifter om SGI-skydd vid avstängning från aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning 2014-10-23 Socialförsäkring
Betänkandet Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-28 Arbetsrätt
Betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) 2014-11-03
Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet 2014-11-24 Lön och pension
Promemorian Internationella skolor 2014-11-24 EU och internationellt
Betänkande Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61) 2014-12-08 Förvaltningspolitik
Transportstyrelsens framställan om ändringar i lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 2014-12-12 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 2014-12-15 Arbetsmiljö och företagshälsovård
En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) 2014-12-15 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter om Kvarts- stendamm i arbetsmiljön samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 2014-12-16 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Förvaltningspolitik
Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisning 2016-11-15 Förvaltningspolitik
Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (DS 2016:32) 2016-11-23 Förvaltningspolitik
Remiss - Förslag om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8 2016-10-20 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Föräldraledighet för statsråd? (SOU 2016:20) 2016-10-10 Förvaltningspolitik
Förslag till förordning om arbetstid vid inlandssjöfart 2016-10-17 EU och internationellt
Remiss - Förslag till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om högtryckssprutning (AFS 1994:54) 2016-09-29 Arbetsmiljö
ILO:s rapport V(1) Employment and decent work for peace and resilience 2016-10-18 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet - Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50) 2016-11-08 EU och internationellt
Domstolsverkets promemoria med begäran om författningsändringar när det gäller förordnande att arbeta för annan domstol m.m. 2016-09-19 Arbetsmarknad och beskattning
Jämställda pensioner 2016-09-19 Lön och pension
En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45) 2016-10-28 Övrigt
SOU 2016:41 - Hur står det till med den personliga integriteten? 2016-11-14 Förvaltningspolitik
Polis i framtiden – Polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39) 2016-10-12 Utbildning och forskning
SOU 2016:15 - Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling 2016-10-31 Förvaltningspolitik
Departementspromemoria (Ds 2016:26) Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet 2016-08-29 Förvaltningspolitik
Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 2016-08-18 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) 2016-10-04 Förvaltningspolitik
Kommissionens förslag till ett nytt blåkortsdirektiv 2016-08-30 EU och internationellt
Promemorian Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd 2016-08-22 Utbildning och forskning
Remiss - Förslag till föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar 2016-07-29 Förvaltningspolitik
Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn 2016-07-28 Förvaltningspolitik
Förtydligande av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - byte av benämningar på lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning (Ds 2016:14) 2016-06-27 Arbetsmarknad och beskattning
Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet 2016-06-13 Arbetsmarknad och beskattning
Förslag till regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet 2016-06-17 EU och internationellt
Departementspromemorian Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (Ds 2016:13) 2016-08-30 EU och internationellt
Yttrande över promemorian En museimyndighet för hela den historiska utvecklingen i Sverige (Ku2016/01365/KL) 2016-08-30 Förvaltningspolitik
Förslag till upphävande av föreskrifterna om spikpistoler och bultpistoler 2016-08-11 Arbetsmiljö
Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 2016-05-23 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) 2016-08-22 Utbildning och forskning
Yttrande över Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) 2016-06-15 Utbildning och forskning
Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) 2016-04-18 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över promemorian Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8) 2016-05-31 Socialförsäkring
Förslag till ändring av utstationeringsdirektivet 2016-04-26 EU och internationellt
Promemorian Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6) 2016-07-01 EU och internationellt
Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet 2016-05-23 Lön och pension
Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17) 2016-05-27 EU och internationellt
Remiss – Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om maskiner 2016-07-28 Arbetsmiljö
Utkast till lagrådsremiss Miljö- social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling 2016-04-05 Förvaltningspolitik
Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare 2016-04-05 Arbetsmarknad och beskattning
Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2016-03-10 Arbetsmarknad och beskattning
Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för fratiden 2016-05-16 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklaration 2016-04-20 Arbetsmarknad och beskattning
Genomförande av direktivet 2014/112/EU om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar 2016-04-18 EU och internationellt
Promemorian Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar 2016-02-22 Arbetsmarknad och beskattning
Införandet av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Förslag till ny lag om strålskydd 2016-02-17 Förvaltningspolitik
Ds 2016:2 Några frågor om offentlighet och sekretess 2016-02-29 Förvaltningspolitik
Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 2016-03-21 Förvaltningspolitik,Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2016:8) 2016-04-22 Förvaltningspolitik
Huvudbetänkande Långtidsutredningen 2015 2016-04-25 Arbetsmarknad och beskattning
Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisation – om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund 2016-04-26 Förvaltningspolitik
Remiss om socioekonomisk indelning 2016-02-08 Förvaltningspolitik
Remisser föreskrifter och allmänna råd obligatorisk it-incidentrapportering 2016-01-27 Förvaltningspolitik
Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) 2016-01-25 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter för ansökan om nivåplacering av kvalifikationer till den svenska referensramen, SeQF 2016-01-13 Förvaltningspolitik
EU-kommissionens rekommendation till rådets rekommendation om inrättande av nationella konkurrenskraftsnämnder inom euroområdet 2016-01-11 EU och internationellt
Yttrande över SOU 2015:89 "Ny museipolitik" 2016-03-14 Förvaltningspolitik
Yttrande över Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97) 2016-02-29 Utbildning och forskning
Yttrande över "Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (SOU 2016:51)" 2016-12-12 Lön och pension
Yttrande över SOU 2015:88 "Gestaltad livsmiljö" 2016-03-14 Förvaltningspolitik
Yttrande över Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79) 2015-03-21 Arbetsmiljö
Departementspromemoria Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58) 2016-02-29 Socialförsäkring
Departementspromemoria Slopad jämställdhetsbonus (Ds 2015:55) 2016-02-15 Jämställdhet och integration
Remiss av departementspromemorian Anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall 2016-11-21 Förvaltningspolitik
Remiss - En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) 2016-11-25 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ledningsutredningens betänkande (SOU 2015:92) 2016-02-29 Utbildning och forskning
Översyn av lex Laval (SOU 2015:83) 2016-02-03 EU och internationellt
Betänkandet Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68) 2016-01-29 Lön och pension
Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag 2016-11-25 Arbetsmarknad och beskattning
En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle 2016-12-20 Förvaltningspolitik
Remiss av betänkandet Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 2016-01-25 Förvaltningspolitik
Promemoria med förslag på vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (Ds 2016:13) 2016-11-25 Förvaltningspolitik
Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå 2016-12-19 Utbildning och forskning
Yttrande över delbetänkandet Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) 2016-12-19 Socialförsäkring
Betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 1205:82) 2015-12-23 Förvaltningspolitik
Slutbetäkande från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige - Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) 2011-03-21 Jämställdhet och integration
Betänkandet En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) 2015-12-11 Förvaltningspolitik
Promemorian Kompletterande bestämmelser om upphandling 2015-12-11 Förvaltningspolitik
Remiss angående förslag till förestkrifter om elektromagnetiska fält 2015-11-23 Arbetsmiljö
Betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 2015-11-23 Förvaltningspolitik
Föreskrifter rörande arbetsgivares kvittningsrätt 2015-11-10 Arbetsrätt
Yttrande betänkandet Skapa tilltro - Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) 2015-10-26 Socialförsäkring
Betänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24); 2015-10-26 Förvaltningspolitik
Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) 2015-10-26 Förvaltningspolitik
Yttrande över Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70, dnr U2015/03787/UH) 2015-10-26 Utbildning och forskning
UCITS V - En uppdaterad fondlagstiftning 2015-10-19 Arbetsmarknad och beskattning
Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna föreskrifter och allmänna råd om tryckbärande anordningar 2015-10-16 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustningar för explosionsfarlig miljö 2015-10-16 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Analys och förslag till genomförande av 2014 års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention (Transportstyrelsen) 2015-10-15 EU och internationellt
Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen 2015-10-15 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57) 2015-10-12 Förvaltningspolitik
Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) 2015-10-09 Övrigt
Remiss av Miljö- och energidepartementets skrivelse om införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier 2015-09-30 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Remissvar A2015/1903/A: Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare 2015-09-30 EU och internationellt
Yttrande över Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd (D 2015:39) 2015-09-28 EU och internationellt
Yttrande över Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) 2015-09-28 Utbildning och forskning
Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet 2015-09-21 Förvaltningspolitik
Betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37) 2015-09-09 Förvaltningspolitik
Betänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49) 2015-09-07 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet En ny Säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) 2015-09-07 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten 2015-09-07 Förvaltningspolitik
Yttrande över En ny militär grundutbildning 2015-08-24 Förvaltningspolitik
Yttrande över Systematiska jämförelser – för lärande i staten (SOU 2015:36) 2015-08-24 Arbetsmarknad och beskattning
Remiss EA-värderingens myndighetsfrågor 2015-08-12 Arbetsmarknad och beskattning
Remiss av promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet 2015-08-11 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Yttrande över promemorian Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds2015:17) 2015-06-23 Socialförsäkring
Yttrande över promemorian Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (Ds 2015:19) 2015-06-22 Socialförsäkring
Yttrande över Utredningen om Matchningsanställningar(A 2014:D) 2015-06-15 Arbetsmarknad och beskattning
ILO:s rapport V (1) Employment and decent work for peace and recilience 2015-06-15 EU och internationellt
Yttrande över promemoria Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-12 Socialförsäkring
Förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 2015-06-11 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Med fokus på kärnuppgifterna (SOU 2015:3)– En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet 2015-06-08 Förvaltningspolitik
Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster 2015-06-02 Förvaltningspolitik
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, Ds 2015:29 2015-06-01 Arbetsrätt
Betänkandena Tillämpningsdirektivet - del I och II (SOU 2015:13 och SOU 2015:38) 2015-06-01 EU och internationellt
Promemorian Brottmålsprocessen – en konsekvensanalys (Ds 2015:4) 2015-06-01 Förvaltningspolitik
Betänkandet Moderniserad studiehjälp SOU 2013:52 2015-06-01 Socialförsäkring
Promemoria Skattefrihet för ideell second hand-försäljning 2015-05-29 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Svensk veteranpolitik - ett ansvar för hela samhället (SOU 2014:27) 2015-05-26 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet - en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen 2015-05-11 Förvaltningspolitik
Värdepappersmarknaden - MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2) 2015-05-04 EU och internationellt
Yttrande över deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (SOU 2015:1) 2015-05-04 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 2015-04-13 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Synpunkter på ändring i Försäkringskassans föreskrifter om ersättning för kostnader för sjuklön 2015-04-07 Socialförsäkring
2014 års ändringar av 2006 års Sjöarbetskonvention 2015-03-31 EU och internationellt
Departementspromemoria Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern 2015-03-30 Socialförsäkring
Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige 2015-03-27 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Förslag till upphävande av allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) 2015-03-27 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande 2015-03-09 Lön och pension
Promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden 2015-03-09 Förvaltningspolitik
Departementspromemorian Grupp- och trafikförsäkringsfrågor 2015-03-02 Övrigt
Betänkande Försvarsmakten i samhället – En långsiktigt hållbar personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU 2014:73) 2015-02-25 Förvaltningspolitik
Betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen (SOU 2014:67) 2015-02-16 Förvaltningspolitik
Skatteverkets hemställan om beskattning av utländska socialförsäkringspensioner 2015-02-09 Socialförsäkring
ILO:s rekommendation 204 The transition from the informal to the formal economy 2015-12-15 EU och internationellt
Remisspromemorian Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier 2015-12-21 Lön och pension
Yttrande över delrapport från Ledningsutredningen (U 2014:11) 2015-10-29 Förvaltningspolitik
Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) 2015-10-26 Förvaltningspolitik
Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd till Anslagsförordningen (2011:xxx), Avgiftsförordningen (1992:191), Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt Förordningen (200:606) om myndigheters 2011-03-16 Förvaltningspolitik
Remissförslag till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter 2017-07-04 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Yttrande över Kommissionens meddelande om en europeisk pelare för sociala rättigheter 2016-12-22 EU och internationellt
Yttrande över Förslag till ändringar i europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser om förordning (EG) nr 883/2004 2017-01-27 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65) 2017-01-23 Förvaltningspolitik
Remiss Vissa skollagsfrågor – del 4 2017-01-16 Utbildning och forskning
Betänkande En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) 2017-01-30 Förvaltningspolitik
Domstolsverkets promemoria med förslag om förlängd notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen) 2017-01-10 Arbetsmarknad och beskattning
Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser 2017-01-16 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70) 2017-02-15 Förvaltningspolitik
Skatt på finansiell verksamhet 2017-02-06 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över promemorian En ny organisation för etikprövning av forskning 2017-03-09 Förvaltningspolitik
Yttrande över förslaget om ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada 2017-02-10 Socialförsäkring
Betänkande "Fokus premiepension (SOU 2016:61)" 2017-01-30 Lön och pension
Yttrande över betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91) 2017-02-20 Arbetsmarknad och beskattning
Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) 2017-02-27 Förvaltningspolitik
Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81) 2017-04-18 Förvaltningspolitik
Betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82) 2017-03-31 Förvaltningspolitik
Betänkandet För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) 2017-03-22 Förvaltningspolitik
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagande av ny reglering av yrken.. 2017-02-21 Förvaltningspolitik
Betänkandet Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92) 2017-03-24 Förvaltningspolitik
Abrogation of six international labour Conventions and withdrawal of three international labour Recommendations 2017-06-07 EU och internationellt
2016 års ändringar av 2006 års Sjöarbetskonvention 2017-06-02 EU och internationellt
Yttrande över promemorian Sjukpenning i avvaktan på slutligt besked (Ds 2017:4) 2017-05-29 Socialförsäkring
Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag 2017-04-04 Arbetsmarknad och beskattning
Arbetsgivarerkets synpunkter avseende Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3) 2017-04-24 EU och internationellt
Ändrad beräkning av bilförmåner 2017-04-04 Arbetsmarknad och beskattning
Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 2017-04-18 Arbetsmarknad och beskattning
Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 2017-04-18 Arbetsmarknad och beskattning
Sänkt skatt för personer med sjukersättning 2017-04-18 Arbetsmarknad och beskattning
Enklare att föra över premiepensionsrätt samt borttagande av föreskrifter om hustrutillägg 2017-05-15 Lön och pension
Yttrande över promemorian Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) 2017-05-15 Socialförsäkring
Sänkt skatt för pensionärer 2017-04-18 Arbetsmarknad och beskattning
Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag 2017-04-06 Arbetsmarknad och beskattning
Betänkandet SOU 2017:29 Brottsdatalag 2017-06-26 Förvaltningspolitik
Betänkandet Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24) 2017-07-15 Arbetsmiljö
Försvarsforskningsutredningens betänkande (SOU 2016:90) Forskning och utveckling på försvarsområdet 2017-04-24 Utbildning och forskning
Betänkandet "digitalforvaltning.nu" (SOU 2017:23) 2017-06-12 Förvaltningspolitik
SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 2017-06-20 Utbildning och forskning
Remiss Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden 2017-05-03 Arbetsmiljö
Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och Rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2017/18/EU 2017-06-12 Socialförsäkring
Remiss av SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning 2017-06-29 Socialförsäkring
Yttrande över Betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 2017-08-14 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Remissvar Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) 2017-09-05 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag 2017-08-21 Förvaltningspolitik
Promemorian Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) 2017-06-26 Socialförsäkring
Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26) 2017-06-15 Arbetsmarknad och beskattning
Europeiska kommissionens tolkningsmeddelande om arbetstidsdirektivet och rapport om genomförande av arbetstidsdirektivet 2017-06-19 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) 2017-08-28 Socialförsäkring
Remiss av promemorian Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22) 2017-10-04 EU och internationellt
Yttrande över betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) 2017-08-28 Förvaltningspolitik
Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning 2017-06-26 Socialförsäkring
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende promemoria gällande konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (Ds 2017:10) 2017-06-12 EU och internationellt
Yttrande över Domarnämndens promemoria Begäran om författningsändring avseende lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare 2017-08-14 Förvaltningspolitik
Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket 2017-06-22 EU och internationellt
Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument 2017-09-18 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över "En ny lag om försäkringsdistribution (Ds 2017:17)" 2017-09-22 Förvaltningspolitik
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23) 2017-09-04 EU och internationellt
2016 års ändringar av 2006 års Sjöarbetskonvention – Analys och förslag till genomförande (Transportstyrelsen) 2017-09-05 EU och internationellt
Betänkandet Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45) 2017-09-13 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30) 2017-09-18 EU och internationellt
Betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) 2017-09-18 Förvaltningspolitik
Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) 2017-09-12 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27 2017-07-07 EU och internationellt
ILO:s rapport V (1) Ending violence and harassment against women and men in the world of work 2017-09-04 EU och internationellt
Remiss - förslag till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial 2017-08-14 Förvaltningspolitik
Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) 2017-09-27 Förvaltningspolitik
Yttrande över Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25) 2017-09-20 Förvaltningspolitik
2017 års rapportering om tillämpning av ratificerade konventioner 2017-08-14 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2017:33 Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde 2017-08-14 Förvaltningspolitik
Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-10-24 Utbildning och forskning
Yttrande över promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen 2017-10-23 Utbildning och forskning
Yttrande över betänkandet SOU 2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten 2017-11-06 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande 2017-10-23 Socialförsäkring
En effektivare flytträtt av försäkringssparande 2017-11-13 Lön och pension
Betänkandet Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) 2017-09-27 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) 2017-11-20 Förvaltningspolitik
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-09-27 Förvaltningspolitik
Promemorian En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36) 2017-09-27 Förvaltningspolitik
Betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-10-04 Förvaltningspolitik
Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige 2017-09-18 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde 2017-10-31 Förvaltningspolitik
Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor (SOU 2017:68) 2017-12-05 EU och internationellt
Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård 2017-11-24 Arbetsmarknad och beskattning
Förslag till föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker 2017-12-07 Arbetsmiljö
Promemorian Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38) 2017-11-01 Förvaltningspolitik
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 2017-11-27 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning 2017-10-30 Förvaltningspolitik
Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga (Ds 2017:50) 2017-11-09 Förvaltningspolitik
Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) 2017-12-05 Förvaltningspolitik
Betänkandet Karens för statsråd ovh statssekreterare SOU 2017_3 2017-05-02 Förvaltningspolitik
Strategiplan vid influensapandemi 2018-03-14 Förvaltningspolitik
Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) 2018-03-06 Arbetsmarknad och beskattning
Kommissionens förslag till förordning om inrättande av en europeisk arbetsmyndighet 2018-04-10 EU och internationellt
Förslag till ändringar i vissa förordningar om förmåner på försvarets område 2018-03-05 Förvaltningspolitik
Förslag på ändring av Arbetsplatsens utformning 2018-03-01 Arbetsmiljö
Utkastet till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2018-02-19 Förvaltningspolitik
Delbetänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) 2018-03-26 Förvaltningspolitik
Yttrande över delar av betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn (SOU 2017:101) samt förslag enligt bilagan 2018-02-19 Socialförsäkring
Komplettering yttrande - Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (Fi2017/03709/S1 2018-01-19 Arbetsmarknad och beskattning
EU-kommissionens förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU (ändring av Upplysningsdirektivet) 2018-01-18 EU och internationellt
Remiss Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64) 2018-02-05 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian Lönegaranti och utbetalande myndighet (Ds 2017:67) 2018-02-02 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) 2018-02-19 Förvaltningspolitik
Departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) 2018-01-11 Förvaltningspolitik
Betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) 2018-02-26 Förvaltningspolitik
Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav – ändringar i förordningen (1995:665) om revisorer 2018-02-26 Förvaltningspolitik
En jämnare utveckling av arbetskostnads-index i pris- och löneomräkningen 2018-01-09 Förvaltningspolitik
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2017:55 2018-01-05 Socialförsäkring
Remiss Översyn av stödet för yrkesintroduktionsanställningar (A2017/02195-1) 2018-02-12 Förvaltningspolitik
Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (Ds 2017:59) 2018-02-12 Socialförsäkring
Yttrande över betänkandet Remittering av betänkandet Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80) 2018-02-05 Förvaltningspolitik
ILOs rekommendation nr 205 Employment and decent work for peace and resilience 2018-01-11 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70) 2018-02-05 Förvaltningspolitik
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen (1073/2009) inom ramen för mobilitetspaketet 2018-02-05 EU och internationellt
Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet 2018-02-05 EU och internationellt
Förslag från Arbetsmiljöverket på 5 ändringsföreskrifter 2018-02-04 Förvaltningspolitik
Förslag om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning 2018-01-04 Arbetsmiljö
Yttrande över betänkandet SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigehter - befogenheter och sanktionsmöjligheter 2018-01-22 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter om Smittrisker 2018-01-03 Arbetsmiljö
Betänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) 2018-04-23 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård 2018-04-11 Utbildning och forskning
Förslag till AMV föreskrifter om riktade hälsoundersökningar 2018-05-29 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Remiss Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering 2018-05-04 Förvaltningspolitik
Promemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, Ds 2018:7 2018-04-27 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5) 2018-05-22 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Yttrande över departementspromemorian Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt grundskydd (Ds 2018:8) 2018-06-07 Lön och pension
Remiss av promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2018-04-24 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet 2018-06-01 Lön och pension
Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering 2018-06-07 Utbildning och forskning
Yttrande över kompletterande konsekvensbeskrivning med anledning av förslaget om ändrad 1 § föräldraledighetslagen (1995:584) och förslag om nytt omvårdnadsbidrag 2018-04-09 Socialförsäkring
Förslag på upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning 2018-05-11 Arbetsmiljö
Remiss - Utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål 2018-05-03 Förvaltningspolitik
Remisssvar: Fördjupade översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling (Fö 2017:B) 2018-04-23 Förvaltningspolitik
Förslag till ändring av föreskrifter om sprängarbete 2018-05-08 Arbetsmiljö
Vägen till självkörande fordon (2018:16) 2018-08-20 Förvaltningspolitik
Betänkandet Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) 2018-08-28 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn (SOU 2017:101) 2018-05-02 Socialförsäkring
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) 2018-09-14 Utbildning och forskning
Yttrande över delbetänkandet Tid för utveckling (SOU 2018:24) 2018-09-12 Arbetsmiljö
Förslag på ändring av föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar 2018-08-28 Arbetsmiljö
Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) – remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2018-10-12 Jämställdhet och integration
EU-kommissionens bolagsrättspaket 2018-05-25 EU och internationellt
Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) 2018-09-18 Förvaltningspolitik
Betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) 2018-08-20 Arbetsmarknad och beskattning
Svar på betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 2018-06-14 Förvaltningspolitik
Betänkandet Statliga Servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43) 2018-09-14 Förvaltningspolitik
Förslag till nya föreskrifter om arbetsanpassning 2018-10-15 Arbetsmiljö
Promemoria om prövning av bisysslor för justitieråden samt presidenterna i hovrätt och kammarrätt 2018-07-02 Arbetsrätt
Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37) 2018-10-12 Förvaltningspolitik
Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension 2018-08-28 Förvaltningspolitik
Synpunkter avseende förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om återlämnande och gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet 2018-08-27 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2018:28 "Förlängt anställningsskydd till 69 år" 2018-09-24 Förvaltningspolitik
Förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten 2018-09-12 Förvaltningspolitik,EU och internationellt
Remiss gällande 2018 års rapportering om tillämpningen av ratificerade konventioner 2018-08-15 EU och internationellt
Remissvar av rapporten Kvalitetssäkring av forskning (2018:2) 2018-08-06 Förvaltningspolitik
En ny reglering för tjänstepensionsföretag 2018-10-10 Arbetsmarknad och beskattning
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) perioden 2021-2027 2018-09-11 EU och internationellt
Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473 2018-09-11 EU och internationellt
Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige 2018-08-14 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över departementspromemorian Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering (Ds 2018:32) 2018-09-24 Socialförsäkring
Betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) 2018-10-25 Förvaltningspolitik
Förslag till ny lag om rätt till tjänstledighet och om avtal om gränspendlares rätt till tjänstledighet 2018-08-21 EU och internationellt
Promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20) 2018-09-18 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) 2018-09-24 Förvaltningspolitik
Promemorian Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster 2018-10-25 Förvaltningspolitik
Betänkanden Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) En lärande tillsyn (SOU 2018:48) 2018-10-24 Förvaltningspolitik
ILO:s rapport V 1) Ending Violence and harassment in the world of work 2018-10-02 EU och internationellt
Skatteregler för tjänstepensionsföretag 2018-10-22 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över promemoria En förändrad organisation av Gentekniknämnden 2018-10-16 Förvaltningspolitik
Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande 2018-09-11 Jämställdhet och integration
Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66) 2018-10-09 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9) 2018-09-14 Förvaltningspolitik
Betänkandet Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna samt Statskontorets rapport Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna 2018-09-21 Förvaltningspolitik
Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd 2018-10-02 Förvaltningspolitik,Arbetsmarknad och beskattning
Remiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37) 2018-11-26 Utbildning och forskning
F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) 2018-11-07 Arbetsmarknad och beskattning
Avskaffad särskild löneskatt för äldre 2019-02-01 Arbetsmarknad och beskattning
Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit 2019-03-05 EU och internationellt
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift 2019-01-14 Arbetsmarknad och beskattning
Remiss – Promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (Fi2018-03804-FPM) 2019-01-14 Lön och pension
Remiss av promemorian Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister Ds 2018:40 2019-01-31 Arbetsrätt
Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75) 2019-01-14 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) 2019-01-31 Arbetsmarknad och beskattning