Remissvar

Här kan du läsa och ta del av de remissvar som Arbetsgivarverket skrivit de senaste två åren. Söker du ett äldre remissvar, kontakta registrator@arbetsgivarverket.se.

Hitta remisser

Här kan du söka fritt efter delar av en titel eller innehåll. Med avgränsningen kan du begränsa sökningen till en viss kategori.

Kategori

Titel Datum Kategori
Yttrande över Arbetsmiljöverkets remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2020-12-21 Arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets förslag på ändrade övergångsbestämmelser för AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar 2020-12-08 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Yttrande över kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 2020-12-11 Förvaltningspolitik
Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037 2020-12-11 Övrigt
Yttrande över Utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027 2020-12-23 EU och internationellt
Yttrande över promemoria Justerad beräkning av bilförmån 2020-12-11 Förvaltningspolitik
Yttrande - Betänkande 2019 års riksdagsöversyn (2020/21:URF1) 2020-12-23 Förvaltningspolitik
EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU 2020-11-25 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 2020-12-01 Förvaltningspolitik
Promemorian Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar 2020-11-06 Arbetsmarknad och beskattning
Ökad ordning och säkerhet i frivården 2020-09-28 Förvaltningspolitik
Yttrande över Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44) 2020-12-11 Förvaltningspolitik
Remiss om förslag på ändring av föreskrifterna (AFS 2018:4) om smittrisker 2020-11-04 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över betänkandet SOU 2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll 2020-12-01 EU och internationellt
Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 2020-09-01 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende remiss "Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen" 2020-10-29 Arbetsmarknad och beskattning
Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33) 2020-11-24 Utbildning och forskning
Yttrande över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) 2020-11-03 Socialförsäkring
Remissvar avseende betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) 2020-10-15 Arbetsrätt
Promemorian Flexiblare regler om tillgodoräknande av tjänstgöring i annan domstol som en del av domarutbildningen 2020-09-22 Förvaltningspolitik
Remiss Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469) 2020-09-17 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) 2020-11-24 Utbildning och forskning
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende remiss Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt samordning och uppföljning 2020-09-22 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29) 2020-10-05 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkande Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) 2020-11-09 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över betänkandet SOU 2020:35 Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2020-10-27 Förvaltningspolitik
Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassorna 2020-07-17 Lön och pension
Sänkt statlig inkomstskatt 2020-07-29 Arbetsmarknad och beskattning
Ytterligare skattesänkning för personer över 65 år 2020-07-17 Arbetsmarknad och beskattning
Utvidgad tidsgräns för expertskatt 2020-07-23 Arbetsmarknad och beskattning
Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall 2020-07-17 Arbetsmarknad och beskattning
Skattereduktion för förvärvsinkomster 2020-07-29 Arbetsmarknad och beskattning
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar med undantag 2020-06-29 Lön och pension
Yttrande över SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt 2020-10-26 Arbetsrätt
Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 2020-06-17 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt 2020-06-17 Socialförsäkring
Yttrande över betänkandet Sveriges museum om Förintelsen 2020-06-29 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2020:14 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet 2020-09-22 Arbetsrätt
Yttrande över slutbetänkandet En sjukförsäkring anpassad efter individen 2020-07-01 Socialförsäkring
Promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 2020-06-04 Förvaltningspolitik,Socialförsäkring
Yttrande över PM Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter 2020-07-29 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM en tydligare reglering av ansvaret för att hantera oegentligheter inom utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet 2020-08-28 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser 2020-05-19 Förvaltningspolitik
Yttrande över betänkandet Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020-07-02 Socialförsäkring
En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag 2020-06-09 Förvaltningspolitik
Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag 2020-05-12 Lön och pension
Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet 2020-08-27 Utbildning och forskning
Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 2020-04-16 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker 2020-06-22 Arbetsmiljö och företagshälsovård
Betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten 2020-04-06 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer 2020-03-31 Förvaltningspolitik
Promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön 2020-03-31 Lön och pension
Yttrande över PM om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer 2020-03-31 Förvaltningspolitik
Inkomstpensionstillägg 2020-06-09 Lön och pension
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende remiss Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande 2020-06-15 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över Pm Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar 2020-03-31 Utbildning och forskning
Remiss - Prisomräkning av vissa statliga förvaltningskostnader 2020-05-11 Förvaltningspolitik
Yttrande över utredningen En anpassning av riksdagens pensionssystem till en höjd pensionsålder, 2019/20:URF1 2020-04-30 Lön och pension
Remissvar av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib 2020-05-19 Förvaltningspolitik
Förslag till ändringar i föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna 2020-03-26 Lön och pension
Promemorian Förlängda förordnanden för beredningschefer och justitiesekreterare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen 2020-03-27 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter 2020-03-31 Förvaltningspolitik
Yttrande Långtidsutredningen 2019 Huvudbetänkande SOU 2019:65 2020-05-18 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande - Ds 2020:5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter 2020-03-26 EU och internationellt
Yttrande över delbetänkande En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) 2020-05-11 Socialförsäkring
Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost 2020-04-21 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen 2020-04-21 Förvaltningspolitik
Yttrande över PM Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (2019/20:JuU31) 2020-02-26 Förvaltningspolitik
Remiss av promemorian Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Ds 2019:25) 2020-01-17 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri DS 2019:22 2020-03-06 Förvaltningspolitik
Yttrande över Konkursförfarandet (Ds 2019:31) 2020-03-13 Förvaltningspolitik
Remiss av departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre 2020-03-17 Utbildning och forskning
Promemorian Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner 2020-03-27 Lön och pension
Yttrande avseende remiss Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) 2020-02-05 Arbetsmarknad och beskattning
En ny riksbankslag (SOU 2019:46) 2020-04-16 Förvaltningspolitik
Promemorian Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26) 2020-03-05 Förvaltningspolitik
Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18) 2020-03-10 Utbildning och forskning
Ett bättre premiepensionssystem 2020-02-04 Lön och pension
Vissa frågor om försäkring och tjänstepension 2020-01-14 Lön och pension
Yttrande över betänkande Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33) 2020-02-04 Förvaltningspolitik
Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen 2020-02-05 Förvaltningspolitik
Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering 2021-12-20 Förvaltningspolitik
Promemoria Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga 2021-12-21 Förvaltningspolitik
Förslag till ändring av föreskrifter (AFS 2020:9) med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från covid-19. 2021-11-20 Förvaltningspolitik
Migrationsverket förslag på ny föreskrift som föreslås ersätta MIGRFS 08/2015 2021-12-06 Förvaltningspolitik
Förslag till ändrade regler om krav på insikt och erfarenhet för övervakande aktuarier 2021-12-13 Förvaltningspolitik
Förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021 2021-12-21 Förvaltningspolitik
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet 2021-11-09 Förvaltningspolitik
Skattereduktion för avgifter till arbetslöshetskassa 2021-11-22 Arbetsmarknad och beskattning
Promemorian genomförandet av mobilitetspaketet 2021-11-01 EU och internationellt
Ds 2021:30 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden 2021-12-03 EU och internationellt
Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar 2021-12-13 Arbetsmarknad och beskattning
SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet 2021-12-21 Socialförsäkring
Förslag till föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker 2021-10-21 Arbetsmiljö
Remiss av promemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 2021-10-21 Utbildning och forskning
Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74) 2021-12-16 Förvaltningspolitik
Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under sommaren 2022 2021-11-12 Arbetsmarknad och beskattning
Remissvar Ekonomistyrningsverkets (ESVs) förslag på nya föreskrifter och allmänna råd 2021-09-24 Förvaltningspolitik
Ytterligare förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster 2021-09-14 Arbetsmarknad och beskattning
Yttrande över delbetänkande VAB för åtgärder i skolan (SOU 2021:41) 2021-11-01 Socialförsäkring
Remissvar SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer 2021-09-14 Förvaltningspolitik
Promemorian Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen (Ds 2021:24 ) 2021-10-13 Förvaltningspolitik
Arbetsgivarverkets yttrande avseende Ds 2021:18 Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden 2021-09-14 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2021:17, En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden 2021-09-14 Förvaltningspolitik
Yttrande över Ds 2021:16, Grundläggande omställnings- och kompetensstöd 2021-09-14 Förvaltningspolitik
Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster 2021-08-04 Arbetsmarknad och beskattning
Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål SOU 2021:46 2021-08-20 Förvaltningspolitik
Betänkandet Vem kan man lita på? 2021-06-18 Förvaltningspolitik
Förslag på ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning (AFS 2020:9) 2021-06-11 Arbetsmiljö
Arbetsgivarverkets remissvar avseende ”Viss kompletterande nationell reglering för utfärdande av digitala covid-bevis" 2021-06-09 Förvaltningspolitik
Förslag på Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter om hygieniska gränsvärden AFS 2018:1 2021-05-07 Arbetsmiljö
Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och behandling 2021-06-01 Socialförsäkring
Remissvar 2021:36 Godemän och förvaltare - en översyn 2021-08-25 Förvaltningspolitik
Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens 2021-06-18 EU och internationellt
Uppdatering av anvisning för pris- och löneomräkning av berörda anslags lokalkostnadsdelar 2021-09-14 Förvaltningspolitik
Förslag till nya föreskrifter om nivåplacering av kvalifikationer för livslångt lärande 2021-05-17 Utbildning och forskning
Yttrande över EU-kommissionens förslag till reviderat maskindirektiv 2021-05-11 Förvaltningspolitik
Remissvar PM Försörjningskrav vid anhöriginvandring 2021-05-26 Förvaltningspolitik
Skattelättnader för cykelförmån 2021-06-23 Förvaltningspolitik
Medlemsförslag inom Nordiska rådet om reform av de nordiska personnumren (A 1849/tillväxt) 2021-06-18 EU och internationellt
Remissvar avseende betänkandet Vissa statliga insatser på Musikområdet 2021-06-18 Förvaltningspolitik
Remissvar SOU 2021:10 Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, skadereglering 2021-04-23 Förvaltningspolitik
Remissvar PM Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri 2021-05-26 Förvaltningspolitik
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23 åringar under juni-augusti 2021 2021-04-27 Arbetsmarknad och beskattning
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende ”En gemensam angelägenhet” SOU 2020:46 2021-04-12 Förvaltningspolitik
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69) 2021-06-08 Socialförsäkring
Arbetsgivarverkets synpunkter avseende promemoria ”Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program” 2021-05-26 Utbildning och forskning
Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem 2021-04-29 Lön och pension
Betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25) 2021-06-01 Förvaltningspolitik
Yttrande över Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken 2021-05-04 Förvaltningspolitik
EU-kommissionens förslag till direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer 2021-04-08 EU och internationellt
Yttrande till remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder 2021-05-26 Förvaltningspolitik
Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda 2021-03-12 Arbetsmarknad och beskattning
Skatteverkets promemorior - Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad och Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser 2021-04-28 Arbetsmarknad och beskattning
Förslag till nya regler till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag 2021-02-22 Förvaltningspolitik
Yttrande över utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 2021-02-16 Förvaltningspolitik
Remissvar av Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken 2021-03-17 Förvaltningspolitik
Institutet för språk och folkminnes förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken 2021-03-17 Förvaltningspolitik
Remissvar på delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) 2021-04-12 Förvaltningspolitik
Delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området SOU (2020:79) 2021-04-26 Förvaltningspolitik
Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar 2021-02-08 Förvaltningspolitik
Ds 2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) 2021-03-30 EU och internationellt
Innovation som drivkraft - från forskning till nytta, SOU 2020:59 2021-04-28 Förvaltningspolitik
Slutbetänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) 2021-03-31 Förvaltningspolitik
Förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet 2021-02-22 Förvaltningspolitik
Remiss av betänkande En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU:74) 2021-03-16 EU och internationellt
Yttrande över betänkandet Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81) 2021-04-19 Socialförsäkring
Remissvar på Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen 2021-02-08 Förvaltningspolitik
Promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service (Ds 2020:29) 2021-02-19 Förvaltningspolitik
Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin 2021-01-20 Arbetsmarknad och beskattning
Remissvar avseende promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-01-04 Förvaltningspolitik
Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet 2021-02-22 Socialförsäkring
Yttrande över promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag 2021-02-01 Socialförsäkring
Promemorian Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26) 2021-03-08 Förvaltningspolitik
Yttrande över promemorian Införandet av en familjevecka påbörjas - familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal 2021-02-01 Socialförsäkring
Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor 2022-06-23 Förvaltningspolitik
Remissvar avseende betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) 2022-05-09 Förvaltningspolitik
Remissvar avseende betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94) 2022-05-09 Förvaltningspolitik
Remiss Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 2022-06-17 Förvaltningspolitik
Remiss av Promemoria Kompensation för höga drivmedelskostnader 2022-04-21 Förvaltningspolitik
Remiss av Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469) 2022-05-23 Förvaltningspolitik
Remiss av DS- En effektivare upphandlingstillsyn 2022-06-07 Förvaltningspolitik
Remiss av SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet 2022-06-07 Förvaltningspolitik
Garantitillägg i bostadstillägget 2022-03-09 Förvaltningspolitik
Remiss av SOU 2021:62 Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen 2022-05-25 Förvaltningspolitik
Remiss av SOU 2022:2 En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner 2022-05-18 Förvaltningspolitik
Remiss av SOU 2021:94 Ett utökat skydd mot diskriminering 2022-05-10 Arbetsmarknad och beskattning
Tilläggsremittering av utkast till prop. Grundläggande omställnings- och kompetensstöd 2022-02-07 Förvaltningspolitik
Remiss av SOU 2021:100 Ny förverkandelagstiftning 2022-03-09 Förvaltningspolitik
Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott 2022-02-04 Förvaltningspolitik
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 2022-02-07 Förvaltningspolitik
Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift” (SOU 2021:97) 2022-03-21 Förvaltningspolitik
Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom 2022-02-08 Förvaltningspolitik
Remiss av betänkandet Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) 2022-03-09 Förvaltningspolitik
Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden 2022-01-10 Förvaltningspolitik
Remiss av Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar, COM (2021) 762 2022-01-13 Förvaltningspolitik
SOU 2021:65 Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur 2022-01-10 Förvaltningspolitik
Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling 2022-01-28 Förvaltningspolitik
Promemorian Arrestantvakter och transportuppdrag 2022-01-25 Förvaltningspolitik
Betänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88) 2022-02-07 EU och internationellt
Betänkande SOU 2021:83 Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter 2022-02-02 Utbildning och forskning
Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 2022-01-21 Arbetsmarknad och beskattning
Riksarkivet (RA-KS 2021/18) 2022-01-28 Förvaltningspolitik
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur – remiss 2 2022-09-26 Förvaltningspolitik
Remiss av SOU 2022:8 Rätt och rimligt för statligt anställda 2022-09-13 Förvaltningspolitik
En ny modell för beräkning av räntan på studielån och en ny återbetalningstid 2022-06-23 Förvaltningspolitik
Remiss - förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet 2022-08-15 Arbetsmiljö
Förslag till direktiv om ett kombinerat tillstånd för arbete 2022-08-12 Förvaltningspolitik
Direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning 2022-08-30 Förvaltningspolitik
Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 2022-08-12 Förvaltningspolitik
Betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) 2022-10-17 Förvaltningspolitik
Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar 2022-08-12 Förvaltningspolitik
Remiss av departementspromemorian Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv 2022-10-10 Förvaltningspolitik
Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37) 2022-10-06 Förvaltningspolitik
Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd 2022-08-12 Förvaltningspolitik
Översyn av JO-ämbetet 2022-11-11 Förvaltningspolitik
Remiss ILO-rapport IV(1) om lärlingsutbildningar 2022-10-03 Förvaltningspolitik
Remiss angående ILO:s rapport VII (1) 2022-09-21 Förvaltningspolitik
Remiss av SOU 2022:47 De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö 2022-11-29 Förvaltningspolitik
Remiss av betänkandet En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17) 2022-10-20 Förvaltningspolitik
Remiss av Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden 2022-10-21 Förvaltningspolitik
Remiss av Ds 2022:24 Sveriges medlemskap i Nato 2022-11-14 Förvaltningspolitik
Förlängt undantag från vissa bedömningar inom sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering 2022-10-25 Förvaltningspolitik
Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil 2022-10-25 Förvaltningspolitik
Remiss av Arbetsförmedlingens förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer 2022-11-23 Förvaltningspolitik
Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete 2022-11-23 Förvaltningspolitik

Kontakta mig

Lars Andrén, kommunikationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på telefon 08-700 13 15 eller 070-287 31 27.

Du kan också skicka e-post