En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)

Diarienummer: 2022/0733

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 18 januari 2023

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv. Arbetsgivarverket har inga invändningar mot förslaget men vill framhålla följande synpunkter.

Arbetsgivarverket anser att det är viktigt att arbetsmarknadens regler är förutsägbara. Att de tillfälliga reglerna nu permanentas och antalet karensdagar därmed fastställs skapar förutsättningar för långsiktighet och förutsägbarhet gällande reglerna i arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetsgivarverket delar samtidigt bedömningen att villkoren i arbetslöshetsförsäkringen bör kunna anpassas för att kunna möta kraftigt förändrade behov eller samhällspåfrestningar. Det är dock viktigt att i ett långsiktigt perspektiv säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring och att den inte ersätter försörjningsstöd.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, chefsjurist Hedda Mann, chef Arbetsgivarutveckling Åsa Krook, förhandlingschef Anna Falck, stabschef Ulrika Atterfors, utvecklingsstrateg Anna Sjöstrand, gruppchef Per Åkesson samt utredare Karin Berglind, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Karin Berglind