Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

Diarienummer: 2021/0820

Infrastrukturdepartementet

Datum: 4 februari 2022

Arbetsgivarverket lämnar skriftliga synpunkter på Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inte någon synpunkt på utkastet till lagrådsremiss.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog enhetschef Lars Andrén, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Lars Andrén