Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Diarienummer: 2021/0848

Socialdepartementet

Datum: 10 januari 2022

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till sådant som rör frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

I promemorian föreslås bland annat att lagen om sjuklön tillfälligt ska ändras så att arbetstagaren inte behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare under sjuklöneperioden. Syftet är att motverka spridning av covid-19 och minska belastningen på hälso- och sjukvården. Bestämmelserna om läkarintygsföreläggande behålls dock då dessa inte bedöms utgöra någon stor belastning på hälso- och sjukvården. Lagändringen föreslås träda ikraft den 7 februari 2022, men tillämpas för tid från och med den 19 januari 2022. Enligt förslaget bör regeringen ges möjlighet att bestämma hur länge det tillfälligt slopade kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden ska gälla.

Promemorian innehåller även förslag om tillfälliga förändringar i regelverket gällande läkarintyg vid sjukpenning och rehabiliteringsersättning.

Arbetsgivarverket har förståelse för behovet av att motverka smittspridning och minska belastningen på hälso- och sjukvården i en extraordinär situation. Arbetsgivarverket ställer sig därför bakom bedömningen att det behöver göras undantag från kravet på läkarintyg under en begränsad tid och tillstyrker förslaget.

Avsaknaden av läkarintyg under sjuklöneperioden innebär dock att arbetsgivaren inte har något underlag för att bedöma om arbetstagarens frånvaro är giltig, vilket även konstateras i promemorian. Det försvårar även för arbetsgivaren att planera och vidta arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Enligt Arbetsgivarverkets mening är det därför av yttersta vikt att de tillfälliga reglerna om slopat läkarintyg inte gäller under längre tid än nödvändigt och att regeringen gör aktiva och löpande bedömningar i frågan.

Arbetsgivarverket ser positivt på att bestämmelserna om läkarintygsföreläggande behålls eftersom ett sådant föreläggande kan vara ett viktigt verktyg för arbetsgivares möjlighet att uppfylla sitt rehabiliteringsansvar. Ett bibehållande av bestämmelserna om läkarintygsföreläggande kan, enligt Arbetsgivarverkets mening, underlätta och bidra till att arbetsgivare kan utföra ett aktivt rehabiliteringsarbete även under gående pandemi.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och socialförsäkringsexpert Hanna Larsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

 

Ansvarig handläggare:
Hanna Larsson