Tilläggsremittering av utkast till prop. Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Diarienummer: 2022/0099

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 7 februari 2022

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna synpunkter på tillägg till rubricerad utredning.

Bakgrund

Inom Arbetsmarknadsdepartementet utarbetades under våren 2021 promemorian Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16). Promemorian remitterades 8 juni – 15 september. Under arbetet med propositionen har det identifierats behov av att komplettera vissa av förslagen i promemorian, i syfte att systemet ska få avsedd effekt. Det handlar om förtydliganden samt språkliga och redaktionella ändringar. Kompletteringarna rör till viss del även materiella ändringar. De materiella tilläggen sammanfattas nedan:

  • Undantag för vissa anställda. Inriktningen är att olika företagsformer ska bedömas lika. Det föreslås en bestämmelse som reglerar att aktieägare i egna bolag, verkställande direktörer och närstående till egenföretagare inte omfattas av målgruppen för stödet.
  • Återbetalning av ersättning. Inriktningen är att anpassa de föreslagna återkravsbestämmelserna till de som gäller inom flera andra förmånssystem. Syftet är att effektivisera återbetalningen av felaktigt utbetalda ersättningar.
  • Uppgiftsskyldighet. Inriktningen är att säkerställa att Kammarkollegiet ska kunna få uppgifter från registrerade omställningsorganisationer för att det nya systemet ska kunna följas upp, analyseras och utvärderas.
  • Omprövning och överklagande. Inriktningen är att ta bort överklagandenämnden och ersätta denna med ett omprövningsförfarande hos Kammarkollegiet och möjlighet att därefter överklaga till allmän förvaltningsdomstol. Det nya förslaget är mer förenligt med rådande system för flera andra myndigheter.

Arbetsgivarverkets ställningstagande

Arbetsgivarverket svarar främst utifrån ett statligt arbetsgivarperspektiv.

Arbetsgivarverket har inget att invända mot de föreslagna tilläggen till promemorian Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16).

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog förhandlingschef Anna Falck, föredragande. I ärendets slutliga handläggning deltog även enhetscheferna Lars Andrén, Ulrika Atterfors, Anna Falck, Åsa Krook och Hedda Mann.

Gunnar Holmgren
Anna Falck

 

Ansvarig handläggare:
Tina (Chatrine) Eriksson