Remiss ILO-rapport IV(1) om lärlingsutbildningar

Diarienummer: 2022/0569

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 3 oktober 2022

Arbetsgivarverket har givits möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda rapport. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslagen i direktivet.

Beslut i detta ärende fattas av Generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog utredare Emil Lindström, föredragande och kommunikationschef Lars Andrén.

Ansvarig handläggare:
Emil Lindström