Remiss av Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Diarienummer: 2022/0573

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 7 december 2022

Arbetsgivarverket har fått möjlighet att besvara ovan rubricerade promemoria. Arbetsgivarverket svarar utifrån ett statligt arbetsgivarperspektiv.

I remissen ligger att regeringen särskilt vill ha synpunkter på förslagen för att beivra förekomst av missbruk och myndigheternas kontrollarbete avseende lönegarantin.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Arbetsgivarverket vill dock i övrigt framhålla vikten av att nödvändiga beslut fattas i god tid inom den tänkta tidsramen för förändringarna. Detta i syfte att säkerställa den process som följer av skyldigheter enligt lag och avtal i samband med organisatoriska förändringar av detta slag. Något som särskilt behöver beaktas, om det aktualiseras, är regleringen om verksamhetsövergång (6 b § lagen om anställningsskydd) som även nämns i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog även stabschef Ulrika Atterfors samt kommunikationschef Lars Andrén, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Emil Lindström