Remiss av Promemoria Kompensation för höga drivmedelskostnader

Diarienummer: 2022/0296

Infrastrukturdepartementet

Datum: 21 april 2022

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian ”Kompensation för höga drivmedelskostnader”.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson