Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete

Diarienummer: 2022/0688

Utrikesdepartementet

Datum: 23 november 2022

Arbetsgivarverket har givits möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats under tvångsarbete.

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på föreliggande förslag till förordning.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Lars Andrén