Remiss av Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar

Diarienummer: 2022/0550

Finansdepartementet

Datum: 12 december 2022

Arbetsgivarverket besvarar remissen både som förvaltningsmyndighet och arbetsgivarorganisation.

I promemorian redogörs på ett övertygande sätt, inte minst i konsekvensutredningen, för betydelsen av ett tydligare regelverk och förbättrade konsekvensutredningar. Ansatsen att förslagen ska leda till bättre beslutsunderlag i den svenska statsförvaltningen är viktig och riktig.

Arbetsgivarverket tillstyrker förslagen att bestämmelserna om konsekvensutredning samlas i en förordning med föreslagna förtydliganden, att även förslag om regeländringar som ges in till regeringen eller regeringskansliet åtföljs av konsekvensutredningar och att samlat ansvar för metodstöd och vägledning ges till Ekonomistyrningsverket (ESV).

Det är bra som föreslås, sid 105f, med en särskild utredning av processerna kring konsekvensutredningar av Europeiska kommissionens förslag.

Arbetsgivarverket anser dock att förslagen behöver kompletteras med att analysen i konsekvensutredningar ska belysa författningars betydelse för digitaliseringen i den offentliga förvaltningen.

Nedan ges fördjupade synpunkter under två rubriker.

Förbättrade konsekvensutredningar kräver bättre metodstöd och bättre löpande vägledning

För att åstadkomma en generell nivåhöjning som belyser kostnader och nyttor ur ett samhällsekonomiskt perspektiv behövs, som framhålls på flera ställen i promemorian (till exempel på sid 109 ff), effektiv och löpande vägledning och utbildning. ESV är väl skickade att ansvara för den uppgiften.

För att säkra nivåhöjningen och förankra det nya arbetssättet bör ESVs uppsökande handledning, som ska utföras till kommittéer och särskilda utredare (sid 103) i en testfas, utsträckas till att omfatta också några statliga förvaltningsmyndigheter.

Digitaliseringen ska prägla den offentliga förvaltningen

För att Sverige ska nå politikens mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter måste det målet prägla den offentliga förvaltningen. Digitaliseringen ska kunna bidra till en högre transparens och förutsebarhet i handläggningen och regler ska inte hindra de framstegen. Den analys som ingår i en konsekvensutredning bör således innehålla en bedömning av om ett förslag främjar digitalisering eller om förslaget innebär hinder för digitalisering.

Promemorians utkast till förordning behöver därför kompletteras med att analysen i konsekvensutredningar alltid ska omfatta betydelsen för digitaliseringen. Kompletteringen bör göras i 8§, lämpligen som en tillkommande egen p 3.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Christina Gellerbrant Hagberg efter föredragning av verksjuristen Patrik Havermann. I den slutliga handläggningen deltog även enhetscheferna Lars Andrén, Ulrika Atterfors, Anna Falck, Åsa Krook och Hedda Mann.

Ansvarig handläggare:
Patrik Havermann