Remiss av Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469)

Diarienummer: 2022/0266

Justitiedepartementet

Datum: 23 maj 2022

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna synpunkter på Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i notarieförordningen (1992:469).

Arbetsgivarverket ställer sig bakom Domstolsverket hemställan i första hand - att möjligheten till tillgodoräknande av juridisk arbetslivserfarenhet som notarietjänstgöring avskaffas. Arbetsgivarverket ställer sig även bakom hemställan i andra hand – att den som ansöker om ordinarie notarieanställning ska kunna välja tillgodoräknande eller inte.

Arbetsgivarverket konstaterar att det finns olika behov bland våra medlemmar. En konsekvens av att tillgodoräknandet av arbetslivserfarenhet avskaffas är att genomströmningen av notarier blir lägre och därmed finns färre notarier att anställa. På de myndigheter där det ställs krav på notariemeritering för vissa anställningar, Åklagarmyndigheten och Kronofogden, kan ett avskaffande av tillgodoräknandet få påverkan på deras möjligheter att rekrytera färdiga notarier, särskilt till mindre attraktiva orter.

Arbetsgivarverket har stor förståelse för denna problematik men konstaterar att detta måste vägas mot de nackdelar som uppkommit för domstolarna på grund av att tillgodoräknandet av arbetslivserfarenhet i praktiken förkortat tiden som notarier tjänstgör till i genomsnitt ca 19 månader. Nackdelarna med förkortad notarietjänstgöring är bland annat svårigheter att planera verksamheten och produktionsbortfall. En oavkortad notarietjänstgöring har en central betydelse för hela rättskedjan och motiveras inte minst av den rättspolitiska utvecklingen i samhället. Detta är enligt Arbetsgivarverket ett övervägande argument för Domstolsverkets hemställan i förhållande till de negativa konsekvenserna som en lägre genomströmning medför.

Med beaktande av att det finns andra möjligheter för paketmyndigheter att anställa yngre jurister har Arbetsgivarverket, som tidigare, inte några invändningar mot ett avskaffande av dessa (se remissvar 2020-09-17 på tidigare hemställan från Domstolsverket dnr Ju2020/01578/DOM)

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, stabschef Ulrika Atterfors, chefsjurist Hedda Mann och rådgivare Caroline Wieslander Blücher, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Caroline Wieslander Blücher