Remiss av departementspromemorian Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv

Diarienummer: 2022/0534

Kulturdepartementet

Datum: 10 oktober 2022

Arbetsgivarverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär och lämnar således inte synpunkter på de kulturpolitiska överväganden som görs i promemorian.

Arbetsgivarverkets synpunkter

Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget om att inordna myndigheten Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv. Genom den nu föreslagna myndigheten skapas enligt Arbetsgivarverkets bedömning bättre förutsättningar för att kunna bedriva en mer effektiv verksamhet och ändamålsenlig arbetsgivarpolitik. Myndigheter som är att betrakta som små har samma ansvar att vara funktionella arbetsgivare som större myndigheter. Arbetsgivarverkets erfarenhet utifrån arbetsgivarpolitisk samverkan är att små myndigheter upplever svårigheter med att fullt ut kunna hantera detta ansvar.

Arbetsgivarverket vill i övrigt framhålla vikten av att nödvändiga beslut fattas i god tid inom den tänkta tidsramen för förändringarna. Detta i syfte att säkerställa den process som följer av skyldigheter enligt lag och avtal i samband med organisatoriska förändringar av detta slag. Något som särskilt behöver beaktas är regleringen om verksamhetsövergång (6 b § lagen om anställningsskydd) som även nämns i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog chefen för arbetsgivarutveckling Åsa Krook, kommunikationschef Lars Andrén och rådgivare Daniel Johansson, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Daniel Johansson