Remiss av Arbetsförmedlingens förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer

Diarienummer: 2022/0684

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 23 november 2022

Arbetsgivarverket har fått möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsförmedlingens förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer.

Arbetsgivarverket besvarar remissen utifrån ett statliga arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslaget till föreskrifter.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Lars Andrén