Remiss angående ILO:s rapport VII (1)

Diarienummer: 2022/0425

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 21 september 2022

Remissen är utformad som en enkät och besvarad via ett formulär. För att ta del av svaret kontakta registrator, se https://www.arbetsgivarverket.se/om-arbetsgivarverket/kontakt/

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala