Promemorian Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Diarienummer: 2022/0726

Finansdepartementet

Datum: 19 december 2022

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslaget i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av Generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog utredare Karin Berglind, föredragande.