Promemorian Arrestantvakter och transportuppdrag

Diarienummer: 2021/0736

Justitiedepartementet

Datum: 25 januari 2022

Arbetsgivarverket har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Arrestantvakter och transportuppdrag. Arbetsgivarverket anser att promemorians innehåll är väl formulerat och genomtänkt. Arbetsgivarverket delar de ståndpunkter som anges i promemorian. Arbetsgivarverket tillstyrker därför de förslag som återfinns i denna.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och arbetsrättsjurist Lars Åström, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén, kommunikationschef

Ansvarig handläggare:
Lars Åström