Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Diarienummer: 2021/0698

Finansdepartementet

Datum: 21 januari 2022

Enligt promemorian ”Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk” är syftet med förslagen till ett nytt system att gynna resor med låga utsläpp och samtidigt som systemet blir enklare att tillämpa, administrera och kontrollera. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär. Arbetsgivarverket lämnar därför följande synpunkter.

Arbetsgivarverket har inget att invända mot att gå från ett system som baseras på avdrag till ett som baseras på skattelättnader. Om de nya förslagen ger upphov till ett tydligare system som är lättare att tillämpa, administrera och kontrollera ur ett skatteperspektiv har dock Arbetsgivarverket svårt att bedöma. Däremot anser Arbetsgivarverket att förslagen inte nödvändigtvis leder till ett enklare system ur ett arbetsgivarperspektiv. För vissa arbetsgivare finns det istället en viss en risk för en ökad administrativ börda och ökade kostnader. Krav på att lämna individuella uppgifter om aktuell arbetsplats skulle också kunna innebära ett säkerhetsproblem för några av våra medlemmar.

Arbetsgivarverket är i grunden positiv till förslag som syftar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Att vissa arbetsresor görs billigare skulle kunna öka rörligheten på arbetsmarknaden, förbättra matchning och kompetensförsörjning för många arbetsgivare. Arbetsgivarverket anser dock att det är svårt att ur ett kompetensförsörjningsperspektiv avgöra om förslagen medför sådana konsekvenser. Arbetsgivarverket vill därför varken avstyrka eller tillstyrka de föreslagna förändringarna. Arbetsgivarverket tror till exempel att det finns en risk för att ett införande av en övre avståndsgräns skulle få en negativ effekt på förstoringar av olika arbetsmarknader och regioner.

Inte minst råder det enligt Arbetsgivarverket en stor osäkerhet kring hur nya trender kring hybridkontor och arbete i hemmet kommer att påverka vårt beteende och val av bostadsplats. En så stor osäkerhet kring våra framtida beteenden och val efter pandemin, skulle kunna tala för att mer kunskap behöver inhämtas innan ett nytt system införs.

Arbetsgivarverket har i övrigt inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Gunnar Holmgren
Roger Vilhelmsson

 

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson