Garantitillägg i bostadstillägget

Diarienummer: 2022/0178

Socialdepartementet

Datum: 9 mars 2022

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian ”Garantitillägg i bostadstillägget”.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson