Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Diarienummer: 2021/0798

Infrastrukturdepartementet

Datum: 7 februari 2022

Arbetsgivarverket lämnar skriftliga synpunkter på Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket delar Trafikverkets analys och slutsats att generellt förbättrade pendlingsmöjligheter är av stort värde för att vidga arbets- och bostadsmarknader och underlätta matchningen mellan jobb och arbetstagare. Något som därmed också underlättar den statliga kompetensförsörjningen.

I övrigt har Arbetsgivarverket inte någon synpunkt på förslagen i den nationella planen för framtidens transportinfrastruktur.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Lars Andrén