Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen

Diarienummer: 2022/0406

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 12 augusti 2022

Arbetsgivarverket besvarar remissen utifrån ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv. Arbetsgivarverket har inga invändningar mot förslaget men vill göra följande medskick.

Innebörden av förslaget är att regeringen ska kunna minska antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen, med stöd av regeringens restkompetens. Arbetsgivarverket delar bedömningen att villkoren i arbetslöshetsförsäkringen bör kunna anpassas för att kunna möta kraftigt förändrade behov eller samhällspåfrestningar. Viss flexibilitet avseende karensvillkoret är därför befogad. Samtidigt är det viktigt att arbetsmarknadens regler är förutsägbara. Behovet av flexibilitet måste vägas mot behovet av stabilitet och justeringar i karensvillkoret bör därför endast göras undantagsvis.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, stabschef Ulrika Atterfors, förhandlingschef Anna Falck och utredare Sofie Andersson, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Sofie Andersson