En ny modell för beräkning av räntan på studielån och en ny återbetalningstid

Diarienummer: 2022/0360

Utbildningsdepartementet

Datum: 23 juni 2022

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har i första hand analyserat förslagen ur ett statligt kompetenförsörjningsperspektiv. Arbetsgivarverket kan inte se att den nya modellen skulle ha någon betydelse för viljan att börja studera och ta studielån. Arbetsgivarverket har därför inga synpunkter på de räntemodeller som föreslås eller hur en ny återbetalningstid ska beräknas.

Beslut i detta ärende fattas av ställföreträdande generaldirektör Ulrika Atterfors. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson