Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Diarienummer: 2021/0715

Finansdepartementet

Datum: 28 januari 2022

Arbetsgivarverket bevarar remissen i rollen som förvaltningsmyndighet och inte som arbetsgivarorganisation.

Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget att skärpa regelverket så att de samhällsintressen som anges i promemorian ska beaktas vid offentlig upphandling. Det finns många skäl för att dessa samhällsintressen ska beaktas och motiveringen i promemorian är övertygande för att skärpa regelverket.

Arbetsgivarverket avstyrker den föreslagna utformningen av ny lagtext och föreslår en annan utformning samt ett tilläggsuppdrag.

Otydligheten i utformningen av ny lagtext handlar om när de tillkommande samhällsintressena ska beaktas och motiveringen till hur de ska beaktas. Enligt förslaget ska klimatet alltid beaktas medan övriga samhällsintressen ska beaktas ”när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte”. I ingressen till avsnitt 4, sidan 23, finns en ytterligare uppdelning som inte fullföljs i lagtext.

Med reservation för eventuella krav som följer av EU-rätten, vilket antyds i promemorian, ser Arbetsgivarverket inte skäl för den föreslagna uppdelningen.

Arbetsgivarverket föreslår istället att samtliga de uppräknade och väsentliga samhällsintressena värderas på samma sätt och beaktas ”när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte”. De nya riktlinjer som ställs krav på i lagtexten bör åtföljas av korresponderande tilläggsuppdrag till lämplig myndighet att utforma en vägledning med en mall för hur dessa riktlinjer lämpligen kan utformas.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Gunnar Holmgren efter föredragning av verksjuristen Patrik Havermann. I ärendets slutliga handläggning deltog även enhetscheferna Lars Andrén, Ulrika Atterfors, Anna Falck, Åsa Krook och Hedda Mann samt arkivarien Peter Carlsson.

Ansvarig handläggare:
Patrik Havermann