Direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Diarienummer: 2022/0414

Justitiedepartementet

Datum: 30 augusti 2022

Arbetsgivarverket, som har anmodats att yttra sig över ovan nämnda direktivförslag, besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.
Idag råder en mycket stor brist på kvalificerad och högutbildad arbetskraft på svensk arbetsmarknad. Bland statliga arbetsgivare har bristen på lämpliga sökanden vid rekrytering aldrig varit så utbredd som den är nu. För vissa delar av statlig sektor är rekrytering av experter från tredje land därför en allt viktigare del av kompetensförsörjningen.

Förslaget innebär att en person som beviljats ställning som varaktigt bosatt i en medlemsstat ska kunna förvärva samma ställning i en annan medlemsstat efter tre år jämfört med fem år enligt gällande lagstiftning. Arbetsgivarverket välkomnar förslaget med utgångspunkten att förslaget torde underlätta etablering för arbetstagare från tredje land inom EU-gemenskapen och gynna rörligheten inom EU, vilket underlättar rekrytering av kvalificerad arbetskraft.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog utredare Emil Lindström, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Emil Lindström