Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Diarienummer: 2022/0440

Socialdepartementet

Datum: 6 oktober 2022

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna synpunkter på delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott, SOU 2022:37. Remissen besvaras med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket ställer sig bakom förslaget att införa ett system med administrativa sanktionsavgifter som regleras i en ny lag. Arbetsgivarverket tar inte ställning till förslaget att ansvaret för att utreda bidragsbrott flyttas till Ekobrottsmyndigheten.

För det fall reformen att flytta ansvaret för att utreda bidragsbrott till Ekobrottsmyndigheten genomförs innebär detta avsevärda förändringar och nya uppdrag för en rad myndigheter och andra aktörer. En förutsättning för att myndigheter och andra aktörer i en sådan situation ska klara sina nya uppdrag och roller är att de får tillräckligt med tid på sig att planera och rekrytera eller på andra sätt kompetensförsörja och utbilda befintlig och nytillkommen personal inför ikraftträdandet.

Arbetsgivarverket vill understryka vikten av att i den fortsatta beredningen analysera och kartlägga vilken ytterligare kompetens de myndigheter som får nya uppdrag och nya roller behöver. Arbetsgivarverket anser även att utredningen bör utreda på vilket sätt kompetensen bäst ska komma på plats samt hur de förändringar som förslaget innebär förhåller sig till reglerna om övergång av verksamhet enligt 6 b § lag (1982:80) om anställningsskydd.

Arbetsgivarverket tar inte ställning till utredningens slutsats att beskrivna brister och framtida utmaningar inte kan åtgärdas genom en utvecklad styrning, organisationsförändringar eller ökad samverkan. Om ansvaret för att utreda bidragsbrott flyttas bedömer dock Arbetsgivarverket att reformens intentioner främjas av att regeringen samordnar styrningen av myndigheter som hanterar sanktionsavgifter och misstänkta bidragsbrott. Arbetsgivarverket delar i sådant fall bedömningen att beslutande myndigheter, kommuner och a-kassor behöver samverka med varandra i flera olika avseenden och med Ekobrottsmyndigheten genom särskilda kontaktpunkter.

Med förutsättningarna enligt ovan vill Arbetsgivarverket lyfta behovet av att i den fortsatta beredningen närmare utveckla hur en stärkt styrning ska uppnås. Samma sak gäller hur samverkan mellan samtliga aktörer ska utformas. En väl fungerande myndighetsstyrning och samverkan mellan myndigheter är väsentlig vid förändringar och komplexa uppdrag. En effektiv verksamhet kan härigenom stärka staten som arbetsgivare såväl som enskilda myndigheters helhetsperspektiv på arbetsgivarfrågor.

Arbetsgivarverket delar utredningens uppfattning att det vid förändrade ansvarsförhållanden är nödvändigt att berörda aktörer får tillräckligt med resurser om förslagen om administrativt sanktionsavgiftssystem och effektivare hantering av bidragsbrott ska kunna genomföras.

I den utsträckning förslagen medför ökade kostnader för rekrytering av personal och utbildning av befintlig och nyanställd personal, ställer sig Arbetsgivarverket bakom utredningens finansieringsförslag. Det vill säga att finansiering ska ske genom att resurser tillförs de berörda myndigheterna och inte tas från befintliga verksamheter.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog chefsjurist Hedda Mann, chefsekonom Roger Vilhelmsson, utvecklingsstrateg Anna Sjöstrand, kommunikationschef Lars Andrén, enhetscheferna Ulrika Atterfors, Anna Falck, Åsa Krook och rådgivare Caroline Wieslander Blücher, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Caroline Wieslander Blücher