Betänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88)

Diarienummer: 2021/0753

Justitiedepartementet

Datum: 7 februari 2022

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket ställer sig bakom utredningens överväganden och bedömning om att en aktör bör ges ett samordnande ansvar för att attrahera internationell kompetens till Sverige (avsnitt 7.11.2). Som utredningen lyfter fram är det av största vikt att Sverige ligger på framkant med att locka internationell talang och kompetens till landet.

Arbetsgivarverket har i övrigt inget att erinra emot de förslag som läggs fram i betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och utredare Torbjörn Eklund, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Torbjörn Eklund