Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur – remiss 2

Diarienummer: 2022/0178

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 26 september 2022

Arbetsgivarverket har fått möjlighet att ge ytterligare synpunkter på ovanstående.

Den nya strukturen

Arbetsgivarverket noterar att tidigare lämnade synpunkter på till exempel kapitelindelning och rubriksättning till viss del har omhändertagits vilket är glädjande. I förhållande till det förslag som Arbetsmiljöverket nu presenterar vill Arbetsgivarverket lyfta följande:

Föreskriftshäftenas namn kan med fördel ses över ännu en gång och ytterligare förkortas. Använd gärna korta, koncisa och tydliga namn. Häfte 1.0 kan därför med fördel heta bara ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”, häfte 1.1 ”Grundläggande föreskrifter” och häfte 2.2 ”Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning”.

Vad gäller allmänna råd som idag finns i föreskrifterna är det viktigt att Arbetsmiljöverket tar tillvara texterna och använder dessa till information och vägledande material. Mycket av läsarens förståelse kring tillämpningen ökar med hjälp av de allmänna råden. Dessa är ett värdefullt stöd i det praktiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket bör även fortsättningsvis göra det lätt att urskilja genomförda ändringar i föreskrifterna. Information om ändringar i olika bestämmelser bör vara enkel att hitta på webbplatsen.

Den fortsatta processen

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur är en långsiktigt pågående utvecklingsprocess. För att helt kunna bedöma den nya regelstrukturen behöver därför även arbetet med digitaliseringen av materialet slutföras.

Förutsättningarna för arbetsgivare att hitta i regelverket och få stöd i att förstå och arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet ökar i och med tekniska och digitala lösningar. Den kommande digitaliseringen av regelstrukturen är därför mycket viktig, liksom att föreskrifternas nya struktur tydliggörs på Arbetsmiljöverkets webb. Avgörande kommer att vara om arbetsgivare snabbt och enkelt kan navigera och få en överblick bland de många bestämmelserna.

Arbetsgivarverket utgår ifrån att Arbetsmiljöverket fortsätter arbetet med digitaliseringen i samråd med parterna.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog arbetsmiljöexpert Tarja Nevala, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala