Yttrande över EU-kommissionens förslag till reviderat maskindirektiv

Diarienummer: 2021/0389

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 11 maj 2021

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Då förslaget inte bedöms ha några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna avstår Arbetsgivarverket från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende fattas av kommunikationschef Lars Andrén. I den slutliga handläggningen deltog arbetsmiljöexpert Tarja Nevala, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala