Remissvar avseende betänkandet Vissa statliga insatser på Musikområdet

Diarienummer: 2021/0347

Kulturdepartementet

Datum: 18 juni 2021

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket vill, som komplement till utredningens slutsats, särskilt betona vikten av att berörda myndigheter har att beakta och bedöma regelverket kring verksamhetsövergång, såväl enligt 28 § lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) som 6b § lag om anställningsskydd (1982:80), i samband med organisationsförändring.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och rådgivare Maria Wennerström, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

Ansvarig handläggare:
Maria Wennerström