Betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)

Diarienummer: 2021/0268

Justitiedepartementet

Datum: 1 juni 2021

Arbetsgivarverket har anmodats yttra sig över rubricerat betänkande. Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket har utifrån de frågor verket har att bevaka inga särskilda synpunkter på utredningens bedömningar och förslag. När det gäller de ytterligare anställningar som föreslås vid ett antal myndigheter utgår verket ifrån att berörda myndigheter tillförs behövliga resursförstärkningar.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, chefsjurist Hedda Mann, chef arbetsgivarutveckling Åsa Krook och utredare Torbjörn Eklund, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

 

Ansvarig handläggare:
Torbjörn Eklund