Remiss av promemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Diarienummer: 2021/0537

Utbildningsdepartementet

Datum: 21 oktober 2021

Arbetsgivarverket har erhållit promemorian ”Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare” för yttrande.

I egenskap av medlemsorganisation begränsar Arbetsgivarverket sitt yttrande till frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Staten är enligt 2 kap 4 § Skollagen, huvudman för specialskolan och sameskolan samt för förskoleklass och fritidshem vid skolenheter med specialskola eller sameskola. Det råder sedan länge brist på speciallärare och specialpedagoger inom specialskolorna. Det finns även behov av fler samisktalande legitimerade förskollärare och lärare inom sameskolorna.

Arbetsgivarverket ställer sig positivt till alla åtgärder som kan bidra till att statliga arbeten och arbetsgivare blir mer attraktiva och tillstyrker därför förslagen i PM:en som kan bidra till detta. Det gäller den nationella strukturen för kompetensutveckling som syftar till att förbättra möjligheterna för rektorer, lärare och förskollärare att under sitt yrkesliv bredda sin kompetens, utveckla sin undervisningsskicklighet, sitt ledarskap och att specialisera sig eller göra karriär inom skolväsendet. Även förslaget om ett nationellt meriteringssystem kan troligen öka läraryrkets status och attraktionskraft.

Vid den slutliga handläggningen deltog generaldirektör Gunnar Holmgren, chef Arbetsgivarutveckling Åsa Krook, kommunikationschef Lars Andrén, chefsjurist Hedda Mann, stabschef Ulrika Atterfors och rådgivare Karin Lien, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Karin Lien

Ansvarig handläggare:
Karin Lien