Promemorian genomförandet av mobilitetspaketet

Diarienummer: 2021/0538

Infrastrukturdepartementet

Datum: 1 november 2021

Arbetsgivarverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria. Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket har utifrån detta perspektiv inga synpunkter på de förslag som läggs fram i promemorian om genomförandet av mobilitetspaketet. Förslagen bedöms inte ha någon arbetsgivarpolitisk påverkan på de statliga arbetsgivarna.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och utredaren Torbjörn Eklund, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

Ansvarig handläggare:
Torbjörn Eklund