Uppdatering av anvisning för pris- och löneomräkning av berörda anslags lokalkostnadsdelar

Diarienummer: 2021/0415

Finansdepartementet

Datum: 14 september 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på Ekonomistyrningsverkets rapport ”Uppdatering av anvisning för pris- och löneomräkning av berörda anslags lokalkostnadsdelar”. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket menar att det inte är helt överblickbart hur revideringarna som föreslås kommer påverka prisomräkningsunderlaget över tid och hade därför gärna sett att en konsekvensanalys av förslagen varit möjlig för en längre tidsperiod än för budgetår 2022.

Arbetsgivarverket delar dock Ekonomistyrningsverkets syn på att de nya revideringar sannolikt ger en mer rättvisande omräkning av anslagen och är därför försiktigt positiv till förslagen i rapporten.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Roger Vilhelmsson

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson