Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Diarienummer: 2021/0260

Socialdepartementet

Datum: 29 april 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslagen i promemorian ”Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem”. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog biträdande förhandlingschef Matilda Nyström Arnek, kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

 

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson