Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster

Diarienummer: 2021/0476

Finansdepartementet

Datum: 4 augusti 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslagen i promemorian ”Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster”.

Arbetsgivarverket gör ingen fördelningspolitisk bedömning av förslagen, utan yttrar sig endast i frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär. Arbetsgivarverket ställer sig ur kompetensförsörjningsperspektiv positiv till sänkt skatt på förvärvsinkomster, men tror att effekterna av förslagen endast har en begränsad effekt på kompetensförsörjningen i statlig sektor.

Arbetsgivarverket har i övrigt inga synpunkter på förslagen i promemorian. Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Lars Andrén

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson