Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23 åringar under juni-augusti 2021

Diarienummer: 2021/0320

Finansdepartementet

Datum: 27 april 2021

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslaget i promemorian ”Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23 åringar under juni – augusti 2021”. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket ställer sig i grunden positiva till sänkta avgifter och skatter på arbete som i ett internationellt perspektiv är höga i Sverige. En sänkning av avgifter och skatter leder normalt sett till en rad olika effekter som fler arbetade timmar, fler jobb, högre sysselsättning, högre vinster eller lägre förluster m.m.

Arbetsgivarverket menar dock att det är högst osäkert vilken effekt en sänkning av arbetsgivaravgifter för ungdomar får i det läge vi befinner oss i nu. De flesta studier visar att åtgärden är relativt dyr och inte särskild kostnadseffektiv om målet är att skapa nya jobb och få fler ungdomar i arbete. Sänkningen riskerar att leda till undanträngningseffekter på arbetsmarknaden, det vill säga att en anställning av någon annan ändå hade kommit tillstånd. Det är också vanligt att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna istället resulterar i högre löner, en så kallad övervältring på lön. Sammanfattningsvis brukar sysselsättningseffekten vara positiv, men relativt blygsam.

Tidigare kriser har visat att ungdomar generellt sett, till skillnad från många andra grupper på arbetsmarknaden, är flexibla och återhämtar sig snabbt från en tillfällig kortare arbetslöshet. Ungdomar i den här åldern riskerar generellt därför sällan att hamna i långtidsarbetslöshet. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning har dock svårare på arbetsmarknaden och riskerar långtidsarbetslöshet. Därför bör inriktningen av den här typen av åtgärder vara inriktade mot grupper av ungdomar som har det svårare på arbetsmarknaden.

De branscher som drabbats hårdast av den pågående pandemin sysselsätter normalt en mycket stor andel ungdomar. Det är troligt att dessa branscher börjar nyanställa först när större delen av den vuxna befolkningen vaccinerats och restriktionerna lyfts. Om detta sker först i augusti är det inte särskilt sannolikt att många nya jobb skapas eller att vi får ett lönetryck som resulterar i att den sänkta avgiften övervältras på lönerna. Det är dock rimligt att tro att förslaget kan rädda både jobb och företag i de utsatta branscherna.

Arbetsgivarverket menar därför att förslaget är försvarbart utifrån de exceptionella förhållanden som råder i nuläget för de branscher som anställer många ungdomar. Av den anledningen tillstyrker Arbetsgivarverket förslaget i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

Roger Vilhelmsson

 

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson